אתגר הפיצה סליים

 

תקנון פעילות  "אתגר הפיצה של ליהי סליים" -  אוגוסט 2019

1.              הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"עורך הפעילות"                       אלגד פיצה בע"מ, זכיינית דומינו'ס פיצה בישראל.

"הפעילות"                                פעילות בשם " אתגר הפיצה של ליהי סליים" הנערכת על ידי עורך הפעילות ואשר תקנון זה הוא תקנונו.

"הוראות הפעילות"                   ההוראות המופיעות בתקנון זה.

"זכות השתתפות"                     זכות השתתפות בפעילות מוקנת לכל משתתף בפעילות כהגדרתו להלן, אם עמד בכל תנאי תקנון זה.

"משתתף"                                 כל אדם אשר רכש פיצה אישית בגודל S (small) באיסוף מסניפי דומינו'ס פיצה כפי שמופיעים באתר החברה

 

"הפרסים"                               10 שיתופים בסטורי של עמוד האינסטגרם של ליהי סליים למשתתפים שונים ומקוריים. השתתפות של זוכה אחד באתגר הפיצה במעבדה של ליהי סליים לצילום אתגר פיצה מטורף שיעלה בערוץ היוטיוב של ליהי

 

"הזוכים"                                   ייבחרו על ידי ליהי סלים בהתאם לשיקולה בהתאם להוכחת היכולת של המשתתף ואישור דומינוס פיצה.

 

2.              פרשנות

2.1                 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2.2                 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר המשחק לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.              תקופת הפעילות 

 הפעילות תיערך בין התאריכים- 18.8.2019 -30.7.2019 עורך הפעילות יהיה רשאי להאריך או לקצר את משך המשחק, להוסיף או להפחית פרסים, הכל על-פי שיקול דעתו. 

4.              התנאים להשתתפות בפעילות:

4.1                 משתתף אשר יעמוד במבחן הוכחת היכולת כדלקמן

4.1.1            להגיע לאחד מסניפי דומינו'ס פיצה. כתובות הסניפים נמצאים באתר החברה בכתובת- סניפיםhttps://www.dominos.co.il/

4.1.2            לרכוש פיצה אישית

4.1.3            לעלות לסטורי בעמוד האינסטגרם האישי מקושט באלמנטים עיצוביים המוצעים ע"י אינסטגרם (אימוג'ים/גיפים/קישקושי ועיצובי סטורי)

4.1.4            לתייג את עמוד האינסטגרם של דומינו'ס פיצה וליהי סליים.

5.              פרסום תוצאות הפעילות ופרטי הזוכים

5.1                 הזוכים בפרסים מאשרים כי הינם מסכימים שאנשי יחסי הציבור של עורך הפעילות יהיו רשאים בסמוך למועד הזכייה לערוך עימם ראיון עיתונאי, לצלם תמונתם בהקשר לזכייה בפרס ו/או בפרסים ובכן מאשרים לעורך הפעילות לפרסם את תוכני הראיון ואת התמונות על פי שיקול דעתו לצורך קידום מכירותיו.

5.2                 עצם ההשתתפות במשחק תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור. ההסכמה לפרסום פרטיו כאמור מהווה תנאי לקבלת הפרס להשתתפות במשחק.

6.              כללי

6.1                 למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו במשחק לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך הפעילות רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות, הפרסים העומדים לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במשחק.

6.2                 תקנון פעילות זה יימצא לעיון באתר עורכת הפעילות בכתובת dominos.co.il..

6.3           ככל ובתקופת הפעילות המשתתף הינו קטין שגילו אינו עולה על 18 שנים יחתמו הורי הקטין בשולי עותק מודפס מתקנון זה על בציון שמם ומספר ת.ז. כאישור להסכמתם לתנאי התקנון כמפורט לעיל וכתנאי להשתתפות הקטין בפעילות.

 

 

* התמונות להמחשה בלבד