תנאי שימוש

תנאי שימוש 
אלגד פיצה בע"מ זכיינית בלעדית להפעלת רשת חנויות "דומינו'ס - פיצה" בישראל.
 
השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שיחולו על שימוש בישוםים, כפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 
 
להלן יובאו בפניכם כללי השימוש בישום. נא קראו אותם בתשומת לב והקפדה. שימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין. 
 
הפרתם הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישום, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים, נגדכם בין על ידי אלגד פיצה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחר, על כן נא הקפידו לקיים את הכללים - לטובת כולנו. 
 
לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד, כמובן, לגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה. 
 
תכולת הישום 
 
הישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק : מלל , ידיעות , דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן "תכנים"). 
 
יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי אלגד פיצה כשירות לציבור, הפניות לישוםים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים") כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליות, פורומים, "צ'אטים", ישוםים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 
 
מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. 
 
מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו בישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו. 
 
קישורים המופעים בישום, נכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לו, אלגד פיצה לא תהא אחראית בשום דרך לישוםים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות הישוםים להם יפנו קישורים. 
 
תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישום, על אחריות המשתמש בלבד. אלגד פיצה אינה מתחיבת לפקח על פורמים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשוב דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמש, קורא, או כל אדם אחר 
 
אלגד פיצה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום , תכניו , הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג'. 
 
ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. 
 
ניהול הישום 
 
הישום והמידע שבו פתוח לשימושכם במצבו כפי הוא. אלגד פיצה לא תוכל להתאים שירותים או מידע לדרישות משתמשים שונים. 
 
אלגד פיצה שומרת על כל זכות לשנות את הישום מעת לעת , לערוך בו או בתכניו כל שינוי עיצובי, תכני ו/או אחר. 
 
כן שומרת אלגד פיצה על כל זכות לעשות כל שינוי אחר בישום לרבות שינוי במבנה הישום כולו או בחלקיו, שינוי בזמינות שירותים שונים שניתנים בו בין לשם שכלולם ובין מכל טעם אחר, ובין הפסקתם הכל על פי שיקול דעתה. 
 
אלגד פיצה שומרת על זכות לסגור את הישום כולו ו/או חלקו בכלל ו/או לקבוצות משתמשים, ו/או להפסיק את פעולתו של הישום כולו ו/או חלקיו. 
 
אלגד פיצה לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך בישום. 
 
בין אם ידוע לכם הדבר מניסיונכם בשימוש בישוםים ובין אם ולווא יובהר כי יתכנו תקלות ופגיעות באיכות השירות והפסקות זמניות ו/או אחרות באלו. אלגד פיצה אינה ולא תהא אחראית לאיכות השירות ולאפשרויות השימוש בישום או לסדירות של אלו בין אם נפגמו בשל תקלות ו/או פגמים בתוכנות , בציוד קצה, בקווי תקשורת ובין מכל טעם אחר. 
 
השימוש בישום ובמידע שבו וקליטתו באמצעות כל ציוד קצה, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה .אלגד פיצה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום , תכניו ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. 
 
 
 
הגבלות שימוש 
 
להזכירכם - שימוש בישום מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם. 
 
לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסורים. אין בפירוט כדי להוות רשימה ממצה, ואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגורע מהכלל. 
 
איסור על שימוש בלתי חוקי - שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה . 
 
שימוש אישי בלבד - הישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקרים, למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים,הפצת "מכתבי שרשרת" וכו'. 
 
איסור על העתקה - חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפול, שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה וכו' של תכנים שמופיעים בישום, בין שנמסרו על ידי אלגד פיצה ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת הישום. 
 
איסור על שימוש - חל איסור על מכירה, השכרה, הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירה, שכירות או בכל דרך אחרת. 
 
איסור על הכנסת שינויים - חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישום, תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו. 
 
איסור על פגיעה בישום , תכניו חל איסור מפורש לשגר לישום קבצים, אשר עלולים לפגוע בישום, ו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 
 
הגבלות שימוש בפורומים 
 
שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותו, אלגד פיצה אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם. 
 
כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד. 
 
על השימוש בפורומים כמו על השימוש בישום כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדין. לשם דוגמא והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים, אין בפירוט כדי לגורע מהכלל. 
 
שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם: 
 
א. הפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלו. ב. הסתה ו/או המרדה. ג. סיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פלילית. ד. סיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחית. ה. שימוש בלשון הרע. ו. פגיעה בפרטיות. ז. פרסום דברי תועבה מכל סוג. ח. פגיעה ברגשות מכל סוג שהוא. ט. פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, משדרים, מבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצר. י. פגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגם, סימן מסחר, פטנט, בין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לווא. יא. מידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות. 
 
מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכנים, אלגד פיצה שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל בישום ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה. 
 
אלגד פיצה לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור. 
 
בכלל זה שומרת אלגד פיצה על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות ככללי שימוש אלו תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע באלגד פיצה בעסקיה, בלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה. 
 
מסירת פרטים אישיים 
 
מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישום, תהווה הסכמה והיתר לאלגד פיצה לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות ישום זה לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים הודעות תכתובות שאלונים בדיקות תקופתיות סקרים וכו' שנועדו לשפרם. 
 
במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות אלגד פיצה ומוצריה , לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי "טופס ההצטרפות" שבישום. 
 
פרטים אישיים שמסרת יועברו לידי צד ג', אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד אלגד פיצה. 
 
זכויות יוצרים בישום 
 
זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישום, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של אלגד פיצה בלבד. אין העתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של אלגד פיצה ובכפוף להסכמה זו אם נתנה. 
 
סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינה של אלגד פיצה או, אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו. 
 
בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם. 
 
מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר. 
 
לתשומת לבך אלגד פיצה תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום . 
 
מסירת המידע לפרסום ,תקנה לאלגד פיצה זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שאלגד פיצה תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך. 
 
בכלל זה תהא אלגד פיצה תהא רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של הישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית, לשכפל, להעתיק להפיץ ולשוק את המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך. 
 
אחריות משתמש 
 
משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאלגד פיצה ו/או לכל אדם אחר. 
 
משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את אלגד פיצה ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה. 
 
אלגד פיצה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהווה איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור. 
 
פטור מאחריות 
 
פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לווא. 
 
כללי 
 
אלגד פיצה רשאית לשנות את כללי השימוש, מעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש. 
 
כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום. 
 
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד . 
 
מקום השיפוט , לכל עניין הנוגע לכללי שימוש אלו ו/או לשימוש בישום יהא בבית משפט המוסמך על פי דין. 
 
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של אלגד פיצה להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל על פי שיקול דעתה. 
 
שימוש בישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר אלגד פיצה. 
 

* התמונות להמחשה בלבד