תקנון 'הסאב הבא'

 

תקנון פעילות - "הסאב הבא"

1.                  הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת הפעילות"          אלגד פיצה בע"מ, תל אביב ת.ד. 57296

"הפעילות"                    שלב 1: המשתתפים יוזמנו להעלות לעמוד מינייסיט הפעילות לינק לסרטון יוטיוב המציג אותם וכישוריהם עבור אודישנים לפורמט "הסאב הבא", מציאת היוטיובר הבא.

שלב 2: שלב האודישנים- המתמודדים יידרשו להציג את עצמם בפני נבחרת השופטים (רז ספני, בן קיסר, עמית רחום ומאור כהן) והצגת הסרטון שהכינו מראש עבור ההתמודדות בפעילות, כאשר עשרת המתמודדים הבולטים וכישרוניים ביותר יכנסו לנבחרות התחרות.

שלב 3: שלבי התחרות- כל נבחרת המורכבת מ-5 מתמודדים תלחם על מקומם והתקדמות לשלב הבא עד לניצחון באתגרי יוטיוב שונים, כאשר בכל פרק יודח מתמודד מאחת הנבחרות. 

"משתתף"                     גולש/ת שגילו/ה מעל גיל 13 אשר נרשם/ה לפעילות דרך עמוד המיניסייט- Nextsub.co.il בכפוף להסכמת הורי קטין שגילו פחות מ 18 שנים אשר תתועד בכתובים, לפיה עיינו בתקנון הפעילות והם מסכימים להשתתפות הקטין.

"הפרס"

חבילה הכוללת:

1.       ערכת ציוד הכוללת: מצלמה DSLR + עדשה + ND, כרטיס זיכרון, סוללה, חצובה גורילה פוד, חצובה, מיקרופון, טבעת תאורה ותיק ציוד.

2.       חוזה לשנה בסוכנות "טאלנטין"

 

 

"ועדת השיפוט"            צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה, אשר יבחרו את המשתתפים היצירתיים ביותר.

2.                      תקופת הפעילות

2.1.             הפעילות תיערך החל מיום 16.6.19 ועד ה-29.8.19 (להלן: "תקופת הפעילות").

2.2.             מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.                      השתתפות בפעילות

3.1.             המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

3.2.             עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

3.3.             בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.

3.4.             ההשתתפות בשלבי התחרות תכלול כמספר ימי צילום שיקבעו ע"י עורכת הפעילות בהם יתקיימו אתגרי יוטיוב שונים, השתתפות .

3.5.             כחלק משלבי התחרות ייתכן לינה בשטחי הוילות של "בלאגן" ו"אמיגוס".

4.                      מדיניות פרטיות

4.1.             הפרטים המזהים אשר תמסור בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגר הלקוחות של אלגד פיצה בע"מ. השתתפותך בפעילות מעידה על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של אלגד פיצה בע"מ. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן כדי לאפשר לך להשתתף בפעילות.

4.2.             עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, אלא במקרים שלהלן:

§         ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור אלגד פיצה בע"מ;

§         העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות אלגד פיצה בע"מ.

§         אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

§         אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

§         בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עורכת הפעילות;

§         בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

§         עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השתתפותך במבצע לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת הפעילות, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

§         עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

§         אם עורכת הפעילות תארגן את פעילותה במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של אלגד פיצה בע"מ ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

4.3.             עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.

4.4.             לאחר שנרשמת לפעילות ונתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת, עורכת הפעילות תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך עדכונים ביחס למוצרי אלגד פיצה בע"מ ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח.

5.                      קניין רוחני וכללים לתוכן

5.1.             בהעלאת תכנים לאתר הפעילות, מאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר או במידה וקיימים בעלי זכויות נוספים בתכנים שמסרת, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעלי הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך. הנך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.

5.2.             הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בפרטים האישיים שלך ו/או בתגובה ו/או בתמונה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממך ו/או לשלם לך תמורה בגין השימוש כאמור.

5.3.             משתתף אינו רשאי להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או התכנים הבאים:

·         כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

·         כל חומר הנוגע לקטינים מתחת לגיל 18 ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות חומר כאמור ו/או תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש שתתועד בכתובים.

·         כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

·         כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

·         כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

·         כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

·         נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

·         כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.

·         כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

·         כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

5.4.             המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, יפצה את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

5.5.             עורכת הפעילות רשאית לפסול השתתפותם של המעוניינים להשתתף בפעילות בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה.

5.6.             המעוניינים להשתתף בפעילות ו/או המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או ספקיהן ו/או מי מטעמן בגין פסילה בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מובהר כי עורכת הפעילות אינה אחראית על התוכן שיעלו המשתמשים לאתר ואינה אחראית על כל שימוש שיעשה בתכנים, שעשוי להוות עבירה על פי דין.

6.                      איתור המשתתפים

6.1.             יצירת קשר – קיום שיחה בפועל עם המועמד להתמודדות באודישן התוכנית, אשר יצולם בתאריך שיקבע ע"י עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד הודעה בדבר בחירתו כמועמד ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכיה עצמו.

6.2.             מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון  - תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

7.                      הפרסים

7.1.             הזכייה בפרס הינה לאחר עמידה בכל תנאי התקנון.

7.2.             הפרס הינו ערכת ציוד מאובזר הכולל: מצלמת DSLR+ עדשה+ ND, כרטיס זיכרון, סוללה, חצובה גורילה פוד, חצובה, מיקרופון, טבעת תאורה, תיק ציוד וחוזה לשנה בסוכנות טאלנטין.

7.3.             עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות שימוש בתמונות/סרטון/וידאו קליפ שיצולם.

7.4.             למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אלגד פיצה בע"מ ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

7.5.             עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

7.6.             הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.7.             עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

7.8.             מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 

8.                      פרסום שמות המתמודדים/ זוכה

8.1.             עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם באתר הפעילות את שמות המתמודדים והזוכה. מובהר, כי עורכת הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

8.2.             עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.

9.                      כללי

9.1.             תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.

9.2.             בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.3.             עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.

9.4.             ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

9.5.             עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9.6.             עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

9.7.             ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי אלגד פיצה בע"מ.

9.8.             למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

9.9.             למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

 

* התמונות להמחשה בלבד

אנחנו מעבירים את הכסף, זה יקח כמה רגעים

אייקון טעינה

ביטול