תקנון אתר

מבוא

חברת אלגד פיצה בע"מח.פ. 513523720 ( להלן: "החברה") שכתובתה טברסקי 9 תל אביב-יפוהינה המפעילה של אתר האינטרנט"http://www.dominos.co.il/" (להלן: "האתר ו/או הישום").


תנאי השימוש 


השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודיןכפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 

להלן יובאו בפניכם כללי השימוש בישוםנא קראו אותם בתשומת לב והקפדהשימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין

הפרת הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישוםנקיטת הליכים משפטייםו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדכם בין על ידי אלגד פיצה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחרעל כן נא הקפידו לקיים את הכללים לטובת כולנו

 לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבדהתקנון מיועדכמובןלגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה

תכולת היישום

ישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק מלל ידיעות דעותכתבותהודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן "תכנים"). 

יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי אלגד פיצה כשירות לציבורהפניות לישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים")כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליותפורומים, "צ'אטים", ישומים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 

מידע המוגש כשירות לציבורכגון אך לא רקסקריםסטטיסטיקותניתוחיםהערכותו/או מחשבונים ועזרים אחריםנמסר בלא אחריות לתוכנואין לראות במידע המלצה לפעולהאין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת

מידע מקצועי הערכות ודעותלרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטניםרואי חשבוןכלכלניםאנליסטיםרופאים מכל סוג וכן דעותתחזיות של פרשנים,פוליטיקאיםאסטרולוגיםוכיוצא בזאתשיכללו בישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו

קישורים המופעים בישוםנכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לואלגד פיצה לא תהא אחראית בשום דרך לישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהםלאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות הישומים להם יפנו קישורים

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישוםעל אחריות המשתמש בלבדאלגד פיצה אינה מתחיבת לפקח על פורומים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשום דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמשקוראאו כל אדם אחר. 

אלגד פיצה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד גככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום תכניו הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד גו/או השפעתם על תכנהחמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו

הגבלות שימוש

להזכירכם שימוש בישום מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם

לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסוריםאין בפירוט כדי להוות רשימה ממצהואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגרוע מהכלל

איסור על שימוש בלתי חוקי שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה 

שימוש אישי בלבד הישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבדאין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחראין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבותשימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשלעל ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקריםלמטרות רווח או למטרות אחרותהפצת או עריכת משחקים,הפצת "מכתבי שרשרתוכו'. 

איסור על העתקה חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפולשעתוקהעתקה ישירה ו/או עקיפה וכושל תכנים שמופיעים בישוםבין שנמסרו על ידי אלגד פיצה ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים. כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת הישום

איסור על שימוש חל איסור על מכירההשכרההפצההצגהשידור של תכנים מהישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירהשכירות או בכל דרך אחרת

איסור על הכנסת שינויים חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישוםתכניוטכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו

 איסור על פגיעה בישום תכניו חל איסור מפורש לשגר לישום קבציםאשר עלולים לפגוע בישוםו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 

הגבלות שימוש בפורומים 

שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותואלגד פיצה אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם

 כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד

על השימוש בפורומים כמו על השימוש בישום כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדיןלשם דוגמא והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים,אין בפירוט כדי מהכלל

שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם

אהפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלובהסתה ו/או המרדהגסיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פליליתדסיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחיתהשימוש בלשון הרעופגיעה בפרטיותזפרסום דברי תועבה מכל סוגחפגיעה ברגשות מכל סוג שהואטפגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצריםמשדריםמבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצריפגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגםסימן מסחר,פטנטבין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לוואיאמידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות

מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכניםאלגד פיצה שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל בישום ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה

אלגד פיצה לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור

בכלל זה שומרת אלגד פיצה על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות כללי שימוש אלו, תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע באלגד פיצה בעסקיהבלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה

 
אבטחת מידע ופרטיות

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנוכדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישוםתהווה הסכמה והיתר לאלגד פיצה לעשות בהם שימושלשם מתן שירותיה באמצעות ישום זה לרבותשיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכושנועדו לשפרם

במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות אלגד פיצה ומוצריה לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי"טופס ההצטרפותשבישום

המידע אינו מועבר לכל גורם אחרלמעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראיו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד אלגד פיצה

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברתבין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זהאנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתרוכן לתלונות על הטיפול במידע באתראנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתרמר עידו שיף למייל: edo@dominos.co.il

 
זכויות 

זכויות היוצריםהקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישוםבעיצובובתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,ביישוםבקוד מחשבבקובץ גרפיבטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של אלגד פיצה בלבדאין להעתיקלהפיץלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של אלגד פיצה ובכפוף להסכמה זו אם נתנה

 סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינה של אלגד פיצה אואם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו

בשום מקרהאין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמהבכתב ומראש של בעליהם

מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר

לתשומת לבך אלגד פיצה תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום 

מסירת המידע לפרסום ,תקנה לאלגד פיצה זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שאלגד פיצה תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך

בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של הישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה. בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית לשכפללהעתיק להפיץ ולשווק את המידעלא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאלגד פיצה ו/או לכל אדם אחר

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את אלגד פיצה ולשפות אותה ו/או את עובדיהמנהליהבעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסדאבדן רווחתשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה

אלגד פיצה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימושכדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור

פטור מאחריות

פטור מאחריות כלפי אלגד פיצהמשמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה יחול גם לגבי כל חברה בתחברה מסונפתחברה קשורהבעלי מניותדירקטוריםנושאי משרה אנשי הנהלהעובדיםוכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

החברה אינה גובה דמי משלוח בנוסף למחיר המוצר כמתפרסם באתר. עם זאת ולמען הסדר הטוב, מובהר כי יתכנו הבדלים בין מחיר המוצר באיסוף מהסניף לבין מחירו במשלוח כפי שמתפרסם באתר - לבחירתו של הלקוח .
מינימום ההזמנה במשלוח הינו 59.9 ש"ח . מינימום הזמנה באתר האינטרנט או האפלקציה עבור איסוף מהסניף הינו 15 שח. מינימום ההזמנה באיסוף מהסניף תוך מימוש הטבת מתנה (גלוית הטבה) הינו 59 שח.

תקנון מתן הטבות בסיום ההזמנה (כרטיסי גירוד) + תקנון אתר Dominoswin.co.il

1.      כל לקוח שמזמין יכול להיכנס לאתר dominoswin.co.il – אתר ההטבות של דומינו'ס.

2.      כל לקוח אשר מעוניין לגלות את ההטבה בה זכה צריך להקליד את מספר הטלפון איתו הוא ביצע את ההזמנה.

a.       לקוח שהזמין באתר /אפליקציה – לא יקבל כרטיס גירוד באתר dominoswin שכן קיבל את ההטבה כבר בסיום תהליך ההזמנה באתר dominos.co.il. לקוח זה יקבל הודעה החושפת את ההטבה ומעדכנת שההטבה כבר נטענה באזור האישי באתר/אפליקציה.

b.      לקוח טלפון – יקבל כרטיס גירוד. בסיום הגירוד יתבקש הלקוח להירשם לאתר ולאשר קבלת דבר פרסומת (ההטבה מגיעה גם במייל), זאת על מנת לקבל את ההטבה בהתאם לכרטיס הגירוד. לאחר מימוש ההטבה, יכול הלקוח להודיע לאלגד פיצה כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת, הכל בהתאם להוראות הדין.

3.      את ההטבות ניתן לממש באתר האינטרנט או באפליקציה של דומינו'ס בקנייה הבאה לקנייה בה קיבל את ההטבה. לא ניתן לקבל את ההטבה כבר באותה ההזמנה .

4.      לא ניתן לשנות או להמיר את ההטבה שהלקוח קיבל.

5.      את ההטבה ניתן לממש במינימום הזמנה של 59.9 ₪ בהזמנה דיגיטלית באתר או באפליקציה במשלוח. באיסוף מהסניף מינימום ההזמנה הינו 59 שח. אין כפל מבצעים ארוחות הטבות ופיצויים.

6.      ההטבה לא תקפה בקנייה במקום (למעט איסוף עצמי) או באתרי השת"פ של YNET, וואלה, מאקו וSPORT5.

7.      על מנת לקבל את ההטבה למייל הלקוחות צריכים לאשר קבלת דבר פרסומת מדומינו'ס פיצה.

8.      ההטבה תקפה לתקופה של עד 60 יום מיום ההזמנה האחרונה. בסיום תהליך ההזמנה יקבל לקוח כרטיס גירוד דיגיטלי אשר יקנה לו הטבה לקנייה הבאה (לחם שום או קלצונה). התמונות להמחשה בלבד. ברגע שלקוח גירד את הכרטיס (כל כרטיס זוכה) ידע הלקוח מה ההטבה שיקבל וההטבה תיטען באופן אוטומטי באיזור האישי באתר. על מנת לקבל את ההטבה יש לאשר קבל דבר פרסומת כדי לקבל את ההטבה למייל. כאמור, לאחר מימוש ההטבה, יכול הלקוח להודיע לאלגד פיצה כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת, הכל בהתאם להוראות הדין.


התחייבות ל-30 דקות משלוח

דומינו'ס מתחייבת לספק ללקוח את ההזמנה במשלוח תוך 30 דקות החל ממועד קבלת אישור חברת האשראי על התשלום עבור ההזמנה, בין אם ההזמנה מתבצעת באמצעות האתר, האפליקציה או אל מול הטלפן. ניתן לעקוב אחר ביצוע ההזמנה באמצעות ה"טרקר" שמראה את שלבי ההכנה, ועם גמר ההכנה, יקבל הלקוח הודעת SMS כי המשלוח בדרך אליו. מובהר כי דומינו'ס עושה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה כנ"ל, אולם לעתים יתכנו איחורים, ובמקרה זה יהיה הלקוח זכאי, בכפוף לפנייתו לשירות הלקוחות או הסניף,  לפיצוי שלא יפחת מזיכוי של נלווה חינם בהזמנה הבאה (בשווי של 20 ₪ לפחות).


תקנון מבצעי יום ראשון - סאנדיי פאנדיי

1. מבצעי סאנדיי פאנדיי תקפים לימי ראשון בלבד ומשתנים בהתאם להחלטת החברה. 
2. המבצעים לסאנדיי פאנדיי תקפים להזמנה באתר ובאפליקציה של דומינו'ס בהזמנת משלוח בלבד. 
3. מבצעי 40% הנחה תקפים על מחירי מחירון בלבד ואין כפל מבצעים וארוחות ולא ניתן לממש קופונים או הטבות. 
4. מבצע 40% הנחה על כל התפריט אינו תקף על מוצרי שתייה וגלידות.

5. מבצעי תוספות מתנה תקפים על המבצעים הרלוונטיים וניתן להזמין עד 5 תוספות לפיצה . 

תקנון מגה וויק 40% הנחה באתר ובאפליקציה

1. המבצע תקף בין התאריכים 26-30.5.19 בלבד. 
2. המבצע תקף להזמנה באתר ובאפליקציה של דומינו'ס בהזמנת משלוח בלבד. 
3. מבצע 40% הנחה תקפים על מחירי מחירון בלבד ואין כפל מבצעים וארוחות ולא ניתן לממש קופונים או הטבות. 
4. מבצע 40% הנחה על כל התפריט אינו תקף על מוצרי שתייה וגלידות.

מבצע תוספות

1. מבצע תוספות לא תקף על תוספות שכבר במבצע או חלק ממבצע מסוים. 
2. תקף בהזמנת תוספת 1 על כל הפיצה . התוספת השנייה על הפיצה היא בהתאם למחירון וכן הלאה. 
3. במבצעי 2 פיצות ומעלה עם תוספות לא ניתן לאחד תוספות לפיצה אחת.
4. לא תקף במימוש קופונים כגון ישראכרט, קופוני מתנה, כרטיס גירוד ועוד
5. לא תקף על פיצות שף ופיצות משפחתיות
M ופיצות מיקס.
6. להלן מחירון התוספות - מבצעי אחוזי הנחה תקפים רק על התוספת הראשונה. תוספת שנייה ומעלה הינה במחיר המחירון.


 

מחיר לתוספת הראשונה

מחיר לתוספת השנייה

מחיר לתוספת השלישית ומעלה

משפחתית

₪ 10

₪ 8

₪ 6

 

   


 

אישית

₪ 6

₪ 4

₪ 2

   8. תקף באתר ובאפליקציה בלבד. שימוש בקופונים ומתנות - לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד בהזמנה. יש להמתין חצי שעה בין הזמנה להזמנה כאשר רוצים להשתמש ולממש 2 קופונים . לא ניתן לממש קופונים או מתנות בסכום 0 ש"ח במקביל לאחוזי הנחה באתר כגון סאנדיי פאנדיי 40%, 50% באפליקציה וכו'.

מועדי אספקת המוצרים הנם על פי המועדים הנקובים באישור ההזמנה הנשלח לצרכן במיילזמני אספקה נכונים לימי עסקים (ימים א'-ה'), ימי שישישבת,ערבי חג וימי חג.

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר ו/או המוכרים יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעוו/או אם אספקת המוצר לא הייתה בהתאם לציפויותכםבאפשרותכם להשאיר הודעה בעמוד "צור קשר" ונציגי החברה יחזרו
אליכם תוך שלושה ימי עסקים
כמו כןשירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בטלפון 03-6241111 בימים א-הבין השעות 09:00-17:00.

ביטול עסקה

1.       לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרהמטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכןלמעט במקרה של פגם במוצראי התאמה או אי אספקה.

2.       בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמהאו בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבעאו כל הפרה אחרת על ידי העסקלא ייגבו דמי ביטולכספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטולהמוצר יוחזר על חשבון החברה.

 

מלאי

החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירהכאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים שאזלו במלאיאם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזלבשל נסיבות חריגותשלא היו ידועות בעת ההזמנהתודיע על כך החברה לצרכן ויאפשרו לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.


אחריות כללית בגין פעילות האתר
 

1.       האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2.       האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרהתוכנה או בקווי התקשורת,והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.


סמכויות שיפוט

בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין.

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועלבכל מקרה של פער מהותיהאתר יציין זאת במפורשאם נפלה טעות חריגהברורה על פניה ובתום לבבתאור המוצרלא יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.


כללי
 

אלגד פיצה רשאית לשנות את כללי השימושמעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש

כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום.  על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של אלגד פיצה להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחרבכל על פי שיקול דעתה

שימוש בישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר אלגד פיצה


 

 

תקנון פעילות - "הסאב הבא"

1.                  הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת הפעילות"          אלגד פיצה בע"מ, תל אביב ת.ד. 57296

"הפעילות"                    שלב 1: המשתתפים יוזמנו להעלות לעמוד מינייסיט הפעילות לינק לסרטון יוטיוב המציג אותם וכישוריהם עבור אודישנים לפורמט "הסאב הבא", מציאת היוטיובר הבא.

שלב 2: שלב האודישנים- המתמודדים יידרשו להציג את עצמם בפני נבחרת השופטים (רז ספני, בן קיסר, עמית רחום ומאור כהן) והצגת הסרטון שהכינו מראש עבור ההתמודדות בפעילות, כאשר עשרת המתמודדים הבולטים וכישרוניים ביותר יכנסו לנבחרות התחרות.

שלב 3: שלבי התחרות- כל נבחרת המורכבת מ-5 מתמודדים תלחם על מקומם והתקדמות לשלב הבא עד לניצחון באתגרי יוטיוב שונים, כאשר בכל פרק יודח מתמודד מאחת הנבחרות. 

"משתתף"                     גולש/ת שגילו/ה מעל גיל 13 אשר נרשם/ה לפעילות דרך עמוד המיניסייט- Nextsub.co.il בכפוף להסכמת הורי קטין שגילו פחות מ 18 שנים אשר תתועד בכתובים, לפיה עיינו בתקנון הפעילות והם מסכימים להשתתפות הקטין.

"הפרס"

חבילה הכוללת:

1.       ערכת ציוד הכוללת: מצלמה DSLR + עדשה + ND, כרטיס זיכרון, סוללה, חצובה גורילה פוד, חצובה, מיקרופון, טבעת תאורה ותיק ציוד.

2.       חוזה לשנה בסוכנות "טאלנטין"

 

 

"ועדת השיפוט"            צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה, אשר יבחרו את המשתתפים היצירתיים ביותר.

2.                      תקופת הפעילות

2.1.             הפעילות תיערך החל מיום 16.6.19 ועד ה-29.8.19 (להלן: "תקופת הפעילות").

2.2.             מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.                      השתתפות בפעילות

3.1.             המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

3.2.             עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

3.3.             בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.

3.4.             ההשתתפות בשלבי התחרות תכלול כמספר ימי צילום שיקבעו ע"י עורכת הפעילות בהם יתקיימו אתגרי יוטיוב שונים, השתתפות .

3.5.             כחלק משלבי התחרות ייתכן לינה בשטחי הוילות של "בלאגן" ו"אמיגוס".

4.                      מדיניות פרטיות

4.1.             הפרטים המזהים אשר תמסור בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגר הלקוחות של אלגד פיצה בע"מ. השתתפותך בפעילות מעידה על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של אלגד פיצה בע"מ. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן כדי לאפשר לך להשתתף בפעילות.

4.2.             עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, אלא במקרים שלהלן:

§         ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור אלגד פיצה בע"מ;

§         העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות אלגד פיצה בע"מ.

§         אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

§         אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

§         בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עורכת הפעילות;

§         בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

§         עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השתתפותך במבצע לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת הפעילות, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

§         עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

§         אם עורכת הפעילות תארגן את פעילותה במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של אלגד פיצה בע"מ ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

4.3.             עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.

4.4.             לאחר שנרשמת לפעילות ונתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת, עורכת הפעילות תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך עדכונים ביחס למוצרי אלגד פיצה בע"מ ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח.

5.                      קניין רוחני וכללים לתוכן

5.1.             בהעלאת תכנים לאתר הפעילות, מאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר או במידה וקיימים בעלי זכויות נוספים בתכנים שמסרת, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעלי הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך. הנך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.

5.2.             הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בפרטים האישיים שלך ו/או בתגובה ו/או בתמונה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממך ו/או לשלם לך תמורה בגין השימוש כאמור.

5.3.             משתתף אינו רשאי להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או התכנים הבאים:

·         כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

·         כל חומר הנוגע לקטינים מתחת לגיל 18 ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות חומר כאמור ו/או תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש שתתועד בכתובים.

·         כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

·         כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

·         כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

·         כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

·         נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

·         כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.

·         כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

·         כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

5.4.             המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, יפצה את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

5.5.             עורכת הפעילות רשאית לפסול השתתפותם של המעוניינים להשתתף בפעילות בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה.

5.6.             המעוניינים להשתתף בפעילות ו/או המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או ספקיהן ו/או מי מטעמן בגין פסילה בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מובהר כי עורכת הפעילות אינה אחראית על התוכן שיעלו המשתמשים לאתר ואינה אחראית על כל שימוש שיעשה בתכנים, שעשוי להוות עבירה על פי דין.

6.                      איתור המשתתפים

6.1.             יצירת קשר – קיום שיחה בפועל עם המועמד להתמודדות באודישן התוכנית, אשר יצולם בתאריך שיקבע ע"י עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד הודעה בדבר בחירתו כמועמד ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכיה עצמו.

6.2.             מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון  - תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

7.                      הפרסים

7.1.             הזכייה בפרס הינה לאחר עמידה בכל תנאי התקנון.

7.2.             הפרס הינו ערכת ציוד מאובזר הכולל: מצלמת DSLR+ עדשה+ ND, כרטיס זיכרון, סוללה, חצובה גורילה פוד, חצובה, מיקרופון, טבעת תאורה, תיק ציוד וחוזה לשנה בסוכנות טאלנטין.

7.3.             עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות שימוש בתמונות/סרטון/וידאו קליפ שיצולם.

7.4.             למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אלגד פיצה בע"מ ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

7.5.             עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

7.6.             הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.7.             עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

7.8.             מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 

8.                      פרסום שמות המתמודדים/ זוכה

8.1.             עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם באתר הפעילות את שמות המתמודדים והזוכה. מובהר, כי עורכת הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

8.2.             עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.

9.                      כללי

9.1.             תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.

9.2.             בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.3.             עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.

9.4.             ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

9.5.             עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9.6.             עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

9.7.             ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי אלגד פיצה בע"מ.

9.8.             למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

9.9.             למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

 

 

תקנון פעילות  "אתגר יוטיוברים" -  יולי 2019

1.              הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"עורך הפעילות"                       אלגד פיצה בע"מ, זכיינית דומינו'ס פיצה בישראל.

"הפעילות"                                פעילות בשם " אתגר היוטיוברים" הנערכת על ידי עורך הפעילות ואשר תקנון זה הוא תקנונו.

"הוראות הפעילות"                   ההוראות המופיעות בתקנון זה.

"זכות השתתפות"                     זכות השתתפות בפעילות מוקנת לכל משתתף במשחק כהגדרתו להלן, אם עמד בכל תנאי תקנון זה.

"משתתף"                                 כל אדם אשר רכש פיצה אישית בגודל S (small) באיסוף מסניפי דומינו'ס פיצה כפי שמופיעים באתר החברה

 

"הפרסים"                               כניסה למפגש מעריצים עם היוטיוברים.

 

"הזוכים"                                   ייבחרו על ידי 2 היוטיוברים – אור יעקב ויוני טובים לשיקולם בהתאם להוכחת היכולת של המשתתף.

 

2.              פרשנות

2.1                 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2.2                 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר המשחק לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.              תקופת הפעילות 

 הפעילות תיערך בין התאריכים- 21-30.7.2019  עורך הפעילות יהיה רשאי להאריך או לקצר את משך המשחק, להוסיף או להפחית פרסים, הכל על-פי שיקול דעתו. 

4.              התנאים להשתתפות בפעילות:

4.1                 משתתף אשר יעמוד במבחן הוכחת היכולת כדלקמן

4.1.1            להגיע לאחד מסניפי דומינו'ס פיצה. כתובות הסניפים נמצאים באתר החברה בכתובת- סניפיםhttps://www.dominos.co.il/

4.1.2            לרכוש פיצה אישית

4.1.3            לצלם סרטון בתוך הסניף יחד עם הפיצה

4.1.4            לרשום מדוע מגיע להם להגיע למפגש המעריצים.

5.              פרסום תוצאות הפעילות ופרטי הזוכים

5.1                 הזוכים בפרסים מאשרים כי הינם מסכימים שאנשי יחסי הציבור של עורך הפעילות יהיו רשאים בסמוך למועד הזכייה לערוך עימם ראיון עיתונאי, לצלם תמונתם בהקשר לזכייה בפרס ו/או בפרסים ובכן מאשרים לעורך הפעילות לפרסם את תוכני הראיון ואת התמונות על פי שיקול דעתו לצורך קידום מכירותיו.

5.2                 עצם ההשתתפות במשחק תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור. ההסכמה לפרסום פרטיו כאמור מהווה תנאי לקבלת הפרס להשתתפות במשחק.

6.              כללי

6.1                 למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו במשחק לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך הפעילות רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות, הפרסים העומדים לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במשחק.

6.2                 תקנון פעילות זה יימצא לעיון באתר עורכת הפעילות בכתובת dominos.co.il..

6.3                 מפגש המעריצים יערך באחד מסניפי דומינו'ס ובו ישתתפו 10 מעריצים.

מועד המפגש ומיקום מדוייק  ייקבע  ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות לאחר בחירת הזוכים. מעריץ שלא יוכל להתייצב למפגש שנקבע יאבד את זכותו.

6.4           ככל ובתקופת הפעילות המשתתף הינו קטין שגילו אינו עולה על 18 שנים יחתמו הורי הקטין בשולי עותק מודפס מתקנון זה על בציון שמם ומספר ת.ז. כאישור להסכמתם לתנאי התקנון כמפורט לעיל וכתנאי להשתתפות הקטין בפעילות.

 

 תקנון פעילות  "אתגר הפיצה של ליהי סליים" -  אוגוסט 2019

1.              הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"עורך הפעילות"                       אלגד פיצה בע"מ, זכיינית דומינו'ס פיצה בישראל.

"הפעילות"                                פעילות בשם " אתגר הפיצה של ליהי סליים" הנערכת על ידי עורך הפעילות ואשר תקנון זה הוא תקנונו.

"הוראות הפעילות"                   ההוראות המופיעות בתקנון זה.

"זכות השתתפות"                     זכות השתתפות בפעילות מוקנת לכל משתתף בפעילות כהגדרתו להלן, אם עמד בכל תנאי תקנון זה.

"משתתף"                                 כל אדם אשר רכש פיצה אישית בגודל S (small) באיסוף מסניפי דומינו'ס פיצה כפי שמופיעים באתר החברה

 

"הפרסים"                               10 שיתופים בסטורי של עמוד האינסטגרם של ליהי סליים למשתתפים שונים ומקוריים. השתתפות של זוכה אחד באתגר הפיצה במעבדה של ליהי סליים לצילום אתגר פיצה מטורף שיעלה בערוץ היוטיוב של ליהי

 

"הזוכים"                                   ייבחרו על ידי ליהי סלים בהתאם לשיקולה בהתאם להוכחת היכולת של המשתתף ואישור דומינוס פיצה.

 

2.              פרשנות

2.1                 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2.2                 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר המשחק לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.              תקופת הפעילות 

 הפעילות תיערך בין התאריכים- 18.8.2019 -30.7.2019 עורך הפעילות יהיה רשאי להאריך או לקצר את משך המשחק, להוסיף או להפחית פרסים, הכל על-פי שיקול דעתו. 

4.              התנאים להשתתפות בפעילות:

4.1                 משתתף אשר יעמוד במבחן הוכחת היכולת כדלקמן

4.1.1            להגיע לאחד מסניפי דומינו'ס פיצה. כתובות הסניפים נמצאים באתר החברה בכתובת- סניפיםhttps://www.dominos.co.il/

4.1.2            לרכוש פיצה אישית

4.1.3            לעלות לסטורי בעמוד האינסטגרם האישי מקושט באלמנטים עיצוביים המוצעים ע"י אינסטגרם (אימוג'ים/גיפים/קישקושי ועיצובי סטורי)

4.1.4            לתייג את עמוד האינסטגרם של דומינו'ס פיצה וליהי סליים.

5.              פרסום תוצאות הפעילות ופרטי הזוכים

5.1                 הזוכים בפרסים מאשרים כי הינם מסכימים שאנשי יחסי הציבור של עורך הפעילות יהיו רשאים בסמוך למועד הזכייה לערוך עימם ראיון עיתונאי, לצלם תמונתם בהקשר לזכייה בפרס ו/או בפרסים ובכן מאשרים לעורך הפעילות לפרסם את תוכני הראיון ואת התמונות על פי שיקול דעתו לצורך קידום מכירותיו.

5.2                 עצם ההשתתפות במשחק תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור. ההסכמה לפרסום פרטיו כאמור מהווה תנאי לקבלת הפרס להשתתפות במשחק.

6.              כללי

6.1                 למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו במשחק לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך הפעילות רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות, הפרסים העומדים לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במשחק.

6.2                 תקנון פעילות זה יימצא לעיון באתר עורכת הפעילות בכתובת dominos.co.il..

6.3           ככל ובתקופת הפעילות המשתתף הינו קטין שגילו אינו עולה על 18 שנים יחתמו הורי הקטין בשולי עותק מודפס מתקנון זה על בציון שמם ומספר ת.ז. כאישור להסכמתם לתנאי התקנון כמפורט לעיל וכתנאי להשתתפות הקטין בפעילות.

 

 
 

* התמונות להמחשה בלבד