תקנון אתר

מבוא

חברת אלגד פיצה בע"מח.פ. 513523720 ( להלן: "החברה") שכתובתה טברסקי 9 תל אביב-יפוהינה המפעילה של אתר האינטרנט"http://www.dominos.co.il/" (להלן: "האתר ו/או הישום").


תנאי השימוש 


השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודיןכפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 

להלן יובאו בפניכם כללי השימוש בישוםנא קראו אותם בתשומת לב והקפדהשימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין

הפרת הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישוםנקיטת הליכים משפטייםו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדכם בין על ידי אלגד פיצה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחרעל כן נא הקפידו לקיים את הכללים לטובת כולנו

 לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבדהתקנון מיועדכמובןלגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה

תכולת היישום

ישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק מלל ידיעות דעותכתבותהודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן "תכנים"). 

יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי אלגד פיצה כשירות לציבורהפניות לישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים")כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליותפורומים, "צ'אטים", ישומים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 

מידע המוגש כשירות לציבורכגון אך לא רקסקריםסטטיסטיקותניתוחיםהערכותו/או מחשבונים ועזרים אחריםנמסר בלא אחריות לתוכנואין לראות במידע המלצה לפעולהאין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת

מידע מקצועי הערכות ודעותלרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטניםרואי חשבוןכלכלניםאנליסטיםרופאים מכל סוג וכן דעותתחזיות של פרשנים,פוליטיקאיםאסטרולוגיםוכיוצא בזאתשיכללו בישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו

קישורים המופעים בישוםנכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לואלגד פיצה לא תהא אחראית בשום דרך לישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהםלאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות הישומים להם יפנו קישורים

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישוםעל אחריות המשתמש בלבדאלגד פיצה אינה מתחיבת לפקח על פורומים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשום דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמשקוראאו כל אדם אחר. 

אלגד פיצה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד גככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום תכניו הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד גו/או השפעתם על תכנהחמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו

הגבלות שימוש

להזכירכם שימוש בישום מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם

לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסוריםאין בפירוט כדי להוות רשימה ממצהואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגרוע מהכלל

איסור על שימוש בלתי חוקי שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה 

שימוש אישי בלבד הישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבדאין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחראין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבותשימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשלעל ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקריםלמטרות רווח או למטרות אחרותהפצת או עריכת משחקים,הפצת "מכתבי שרשרתוכו'. 

איסור על העתקה חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפולשעתוקהעתקה ישירה ו/או עקיפה וכושל תכנים שמופיעים בישוםבין שנמסרו על ידי אלגד פיצה ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים. כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת הישום

איסור על שימוש חל איסור על מכירההשכרההפצההצגהשידור של תכנים מהישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירהשכירות או בכל דרך אחרת

איסור על הכנסת שינויים חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישוםתכניוטכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו

 איסור על פגיעה בישום תכניו חל איסור מפורש לשגר לישום קבציםאשר עלולים לפגוע בישוםו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 

הגבלות שימוש בפורומים 

שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותואלגד פיצה אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם

 כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד

על השימוש בפורומים כמו על השימוש בישום כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדיןלשם דוגמא והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים,אין בפירוט כדי מהכלל

שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם

אהפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלובהסתה ו/או המרדהגסיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פליליתדסיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחיתהשימוש בלשון הרעופגיעה בפרטיותזפרסום דברי תועבה מכל סוגחפגיעה ברגשות מכל סוג שהואטפגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצריםמשדריםמבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצריפגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגםסימן מסחר,פטנטבין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לוואיאמידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות

מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכניםאלגד פיצה שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל בישום ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה

אלגד פיצה לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור

בכלל זה שומרת אלגד פיצה על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות כללי שימוש אלו, תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע באלגד פיצה בעסקיהבלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה

 
אבטחת מידע ופרטיות

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנוכדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישוםתהווה הסכמה והיתר לאלגד פיצה לעשות בהם שימושלשם מתן שירותיה באמצעות ישום זה לרבותשיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכושנועדו לשפרם

במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות אלגד פיצה ומוצריה לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי"טופס ההצטרפותשבישום

המידע אינו מועבר לכל גורם אחרלמעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראיו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד אלגד פיצה

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברתבין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זהאנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

קוקיז (cookies)-

קוקיז הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר שלך וקשורות למידע שלך. אנו משתמשים בקוקיז של תעבורת תקשורת אשק הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיז קבועים המאוחסנים במכשיר שלך.

הקוקי הקבועים לא ימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיז אלו שומרים פרטי תעבורת רשת  ושימוש בשיות ע"י המשתמש, לרבות העדפותיו. בדרך כלל הדפדפן או המכשיר קולטים קוקיז באופן אוטומטי.

אך בחלק מהמכשירים והדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקיקיז אם הנך מעדיף זאת והמכשיר או הדפדפן שלך תומכים באפשרות הזו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן או המכשיר לחסום קוקיז בעתיד. אנו משתמשים בקוקיז לכמה סיבות. לדוגמה, קוקיז מאפשר לנו לעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים שלנו בשירות וכך ללמוד איך לשפר את חווית השימוש ולהתאים את המוצרים וסדר.

בשירות זה. כמו כן, קוקיז מאפשרים לנו לתפעל את השירות. אם תבחר לדחות קוקיז ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בשירות, עם זאת, הגישה שלך לאזורים ושירותים מסויימים בשירות זה עלולה להיות מוגבלת.

קוקיז נשמרים בדפדפן ואנו ניגשים אליהם בעזרת הקוד. למען הסר ספק אין אנו שומרים את הקוקיז במקומות אחרים שהם לא הדפדפן. כל קוקי נשמר לתקופת זמן קצרה בהתאם לצורך הקיים. (קוקיז התחברות נשמר לתקופה של 14 יום

ללקוח יש את האפשרות לראות דרך הדפדפן את הערכים הנשמרים בכל קוקי וקוקי ואף למחוק אותם בהגדרות הדפדפן.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתרוכן לתלונות על הטיפול במידע באתראנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתרמר עידו שיף למייל: edo@dominos.co.il

 
זכויות 

זכויות היוצריםהקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישוםבעיצובובתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,ביישוםבקוד מחשבבקובץ גרפיבטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של אלגד פיצה בלבדאין להעתיקלהפיץלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של אלגד פיצה ובכפוף להסכמה זו אם נתנה

 סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינה של אלגד פיצה אואם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו

בשום מקרהאין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמהבכתב ומראש של בעליהם

מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר

לתשומת לבך אלגד פיצה תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום 

מסירת המידע לפרסום ,תקנה לאלגד פיצה זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שאלגד פיצה תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך

בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של הישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה. בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית לשכפללהעתיק להפיץ ולשווק את המידעלא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאלגד פיצה ו/או לכל אדם אחר

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את אלגד פיצה ולשפות אותה ו/או את עובדיהמנהליהבעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסדאבדן רווחתשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה

אלגד פיצה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימושכדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור

פטור מאחריות

פטור מאחריות כלפי אלגד פיצהמשמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה יחול גם לגבי כל חברה בתחברה מסונפתחברה קשורהבעלי מניותדירקטוריםנושאי משרה אנשי הנהלהעובדיםוכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

החברה אינה גובה דמי משלוח בנוסף למחיר המוצר כמתפרסם באתר. עם זאת ולמען הסדר הטוב, מובהר כי יתכנו הבדלים בין מחיר המוצר באיסוף מהסניף לבין מחירו במשלוח כפי שמתפרסם באתר - לבחירתו של הלקוח .
מינימום ההזמנה במשלוח הינו 69.9 ש"ח . מינימום הזמנה באתר האינטרנט או האפלקציה עבור איסוף מהסניף הינו 15 שח. מינימום ההזמנה באיסוף מהסניף תוך מימוש הטבת מתנה (גלוית הטבה) הינו 69 שח.


שימוש בקופונים ומתנות - לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד בהזמנה. יש להמתין חצי שעה בין הזמנה להזמנה כאשר רוצים להשתמש ולממש 2 קופונים . לא ניתן לממש קופונים או מתנות בסכום 0 ש"ח במקביל לאחוזי הנחה באתר כגון סאנדיי פאנדיי 40%, 50% באפליקציה וכו'.

מתן הטבות בסיום ההזמנה (כרטיסי גירוד):
 
את ההטבות ניתן לממש באתר האינטרנט או באפליקציה של דומינו'ס בקנייה הבאה לקנייה בה קיבל את ההטבה. לא ניתן לקבל את ההטבה כבר באותה ההזמנה .

4.      לא ניתן לשנות או להמיר את ההטבה שהלקוח קיבל.

5.      את ההטבה ניתן לממש במינימום הזמנה של 69.9 ₪ בהזמנה דיגיטלית באתר או באפליקציה במשלוח ובאיסוף מהסניף. אין כפל מבצעים ארוחות הטבות ופיצויים.

6.      ההטבה לא תקפה בקנייה במקום (למעט איסוף עצמי) או באתרי השת"פ של YNET, וואלה, מאקו וONE.

7.      על מנת לקבל את ההטבה למייל הלקוחות צריכים לאשר קבלת דבר פרסומת מדומינו'ס פיצה.

8.      ההטבה תקפה לתקופה של עד 60 יום מיום ההזמנה האחרונה. בסיום תהליך ההזמנה יקבל לקוח כרטיס גירוד דיגיטלי אשר יקנה לו הטבה לקנייה הבאה (לחם שום או קלצונה). התמונות להמחשה בלבד. ברגע שלקוח גירד את הכרטיס (כל כרטיס זוכה) ידע הלקוח מה ההטבה שיקבל וההטבה תיטען באופן אוטומטי באיזור האישי באתר. על מנת לקבל את ההטבה יש לאשר קבל דבר פרסומת כדי לקבל את ההטבה למייל. כאמור, לאחר מימוש ההטבה, יכול הלקוח להודיע לאלגד פיצה כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת, הכל בהתאם להוראות הדין.


התחייבות ל-30 דקות משלוח

דומינו'ס מתחייבת לספק ללקוח את ההזמנה במשלוח תוך 30 דקות החל ממועד קבלת אישור חברת האשראי על התשלום עבור ההזמנה, בין אם ההזמנה מתבצעת באמצעות האתר, האפליקציה או אל מול הטלפן. ניתן לעקוב אחר ביצוע ההזמנה באמצעות ה"טרקר" שמראה את שלבי ההכנה, ועם גמר ההכנה, יקבל הלקוח הודעת SMS כי המשלוח בדרך אליו. מובהר כי דומינו'ס עושה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה כנ"ל, אולם לעתים יתכנו איחורים, ובמקרה זה יהיה הלקוח זכאי, בכפוף לפנייתו לשירות הלקוחות או הסניף,  לפיצוי שלא יפחת מזיכוי של נלווה חינם בהזמנה הבאה (בשווי של 20 ₪ לפחות).


תקנון מבצעי יום ראשון - סאנדיי פאנדיי

1. מבצעי סאנדיי פאנדיי תקפים לימי ראשון בלבד ומשתנים בהתאם להחלטת החברה. 
2. המבצעים לסאנדיי פאנדיי תקפים להזמנה באתר ובאפליקציה של דומינו'ס בהזמנת משלוח בלבד. 
3. מבצעי 40% ו/ או 30% הנחה תקפים על מחירי מחירון בלבד ואין כפל מבצעים וארוחות ולא ניתן לממש קופונים או הטבות. 
4. מבצעי 40% ו/או 30% הנחה על כל התפריט אינו תקף על מוצרי שתייה וגלידות.

5. מבצעי תוספות מתנה תקפים על המבצעים הרלוונטיים וניתן להזמין עד 5 תוספות לפיצה . 

מבצע תוספות

1. מבצע תוספות לא תקף על תוספות שכבר במבצע או חלק ממבצע מסוים. 
2. תקף בהזמנת תוספת 1 על כל הפיצה . התוספת השנייה על הפיצה היא בהתאם למחירון וכן הלאה. 
3. במבצעי 2 פיצות ומעלה עם תוספות לא ניתן לאחד תוספות לפיצה אחת.
4. לא תקף במימוש קופונים כגון ישראכרט, קופוני מתנה, כרטיס גירוד ועוד
5. לא תקף על פיצות שף ופיצות משפחתיות
 ופיצות מיקס.
6. להלן מחירון התוספות - מבצעי אחוזי הנחה תקפים רק על התוספת הראשונה. תוספת שנייה ומעלה הינה במחיר המחירון.
7. תקף באתר ובאפליקציה בלבד. 


 

מידע תזונתי

1.    התכנים באתר נועדו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. האמור באתר זה אינו בא במקום יעוץ רפואי או דיאטטי, ויש לפנות לבעל מקצוע על מנת לקבל יעוץ שכזה. מטעמים אלו אין לראות באמור באתר משום כל המלצה רפואית או דיאטטית. כל הסתמכות על המידע נעשית על אחריות המשתמש בלבד.

2.      אין להסתמך על עובדי החברה כמקור למידע רפואי, דיאטטי או אלרגני כלשהו.

3.       הערכים המצוינים מתייחסים ל-: 1. 100 גרם ערכים למוצר לאחר אפייה 2. מנה (משולש פיצה). מובהר, כי בכל מקרה, תתכן סטייה מסוימת במידע ובנתונים המוצגים באתר, בשל הליכי האפייה, ההכנה, וגודלן המשתנה של המנות.

4.       לתשומת לב: המנות יכולות להכיל, וחלקן אף מכילות, אלרגנים ממינים שונים לרבות: מוצרי חלב, שומשום, ביצים, אגוזים ממינים שונים, שקדים, בוטנים, גלוטן וכו'. המנות אינן מיוצרות בסביבה הנקייה מחומרים אלרגניים ולכן האזהרה מתייחסת לכלל המנות.

5.       יובהר לגבי מנת הפיצה ללא גלוטן: על אף שאינה מיוצרת מחומרי גלם המכילים גלוטן, יש לקחת בחשבון כי היא מיוצרת בסביבת עבודה שאינה נקייה מגלוטן, אשר עלולה לחשוף אותה לחומרים אלרגניים, לרבות גלוטן. לפיכך מומלץ לחולי צליאק או ללקוחות הרגישים לגלוטן להתייעץ עם גורם רפואי ומקצועי בעניין.  

6.       מרבית המנות של החברה מיוצרות מחומרים שזמינותם וערכם התזונתי משתנה בהתאם לעונות השנה ולזנים השונים של חלק מהמוצרים. כמו כן החברה שואפת כל העת לפתח ולשפר את המנות, לרבות החלפת מרכיבים וספקים של מרכיבים. מסיבות אלו הערכים התזונתיים של המנות המפורסמים באתר זה הינם ערכים מייצגים, ולכן תיתכן בהם סטייה מסוימת.

7.       שינויים במנות, בהרכבן ו/או בתכולתן, יכולים להיעשות ללא הודעה מוקדמת. מועדי אספקת המוצרים הנם על פי המועדים הנקובים באישור ההזמנה הנשלח לצרכן במיילזמני אספקה נכונים לימי עסקים (ימים א'-ה'), ימי שישישבת,ערבי חג וימי חג.

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר ו/או המוכרים יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעוו/או אם אספקת המוצר לא הייתה בהתאם לציפויותכםבאפשרותכם להשאיר הודעה בעמוד "צור קשר" ונציגי החברה יחזרו
אליכם תוך שלושה ימי עסקים
כמו כןשירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בטלפון 03-6241111 בכל ימות השבוע בין השעות 09:00-22:00.

ביטול עסקה

1.       לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרהמטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכןלמעט במקרה של פגם במוצראי התאמה או אי אספקה.

2.       בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמהאו בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבעאו כל הפרה אחרת על ידי העסקלא ייגבו דמי ביטולכספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטולהמוצר יוחזר על חשבון החברה.

 

מלאי

החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירהכאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים שאזלו במלאיאם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזלבשל נסיבות חריגותשלא היו ידועות בעת ההזמנהתודיע על כך החברה לצרכן ויאפשרו לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.


אחריות כללית בגין פעילות האתר
 

1.       האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2.       האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרהתוכנה או בקווי התקשורת,והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.


סמכויות שיפוט

בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין.

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועלבכל מקרה של פער מהותיהאתר יציין זאת במפורשאם נפלה טעות חריגהברורה על פניה ובתום לבבתאור המוצרלא יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.


כללי
 

אלגד פיצה רשאית לשנות את כללי השימושמעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש

כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום.  על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של אלגד פיצה להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחרבכל על פי שיקול דעתה

שימוש בישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר אלגד פיצה
  

* התמונות להמחשה בלבד

אנחנו מעבירים את הכסף, זה יקח כמה רגעים

אייקון טעינה

ביטול