תקנון אתר

מבוא

חברת אלגד פיצה בע"מח.פ. 513523720 ( להלן: "החברה") שכתובתה קרליבך תל אביב-יפוהינה המפעילה של אתר האינטרנט"http://www.dominos.co.il/" (להלן: "האתר ו/או הישום").


תנאי השימוש 


השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודיןכפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 

להלן יובאו בפניכם כללי השימוש בישוםנא קראו אותם בתשומת לב והקפדהשימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין

הפרת הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישוםנקיטת הליכים משפטייםו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדכם בין על ידי אלגד פיצה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחרעל כן נא הקפידו לקיים את הכללים לטובת כולנו

 לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבדהתקנון מיועדכמובןלגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה

תכולת היישום

ישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק מלל ידיעות דעותכתבותהודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן "תכנים"). 

יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי אלגד פיצה כשירות לציבורהפניות לישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים")כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליותפורומים, "צ'אטים", ישומים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 

מידע המוגש כשירות לציבורכגון אך לא רקסקריםסטטיסטיקותניתוחיםהערכותו/או מחשבונים ועזרים אחריםנמסר בלא אחריות לתוכנואין לראות במידע המלצה לפעולהאין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת

מידע מקצועי הערכות ודעותלרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטניםרואי חשבוןכלכלניםאנליסטיםרופאים מכל סוג וכן דעותתחזיות של פרשנים,פוליטיקאיםאסטרולוגיםוכיוצא בזאתשיכללו בישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו

קישורים המופעים בישוםנכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לואלגד פיצה לא תהא אחראית בשום דרך לישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהםלאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות הישומים להם יפנו קישורים

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישוםעל אחריות המשתמש בלבדאלגד פיצה אינה מתחיבת לפקח על פורומים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשום דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמשקוראאו כל אדם אחר. 

אלגד פיצה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד גככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום תכניו הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד גו/או השפעתם על תכנהחמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו

הגבלות שימוש

להזכירכם שימוש בישום מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם

לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסוריםאין בפירוט כדי להוות רשימה ממצהואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגרוע מהכלל

איסור על שימוש בלתי חוקי שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה 

שימוש אישי בלבד הישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבדאין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחראין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבותשימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשלעל ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקריםלמטרות רווח או למטרות אחרותהפצת או עריכת משחקים,הפצת "מכתבי שרשרתוכו'. 

איסור על העתקה חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפולשעתוקהעתקה ישירה ו/או עקיפה וכושל תכנים שמופיעים בישוםבין שנמסרו על ידי אלגד פיצה ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים. כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת הישום

איסור על שימוש חל איסור על מכירההשכרההפצההצגהשידור של תכנים מהישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירהשכירות או בכל דרך אחרת

איסור על הכנסת שינויים חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישוםתכניוטכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו

 איסור על פגיעה בישום תכניו חל איסור מפורש לשגר לישום קבציםאשר עלולים לפגוע בישוםו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 

הגבלות שימוש בפורומים 

שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותואלגד פיצה אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם

 כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד

על השימוש בפורומים כמו על השימוש בישום כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדיןלשם דוגמא והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים,אין בפירוט כדי מהכלל

שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם

אהפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלובהסתה ו/או המרדהגסיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פליליתדסיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחיתהשימוש בלשון הרעופגיעה בפרטיותזפרסום דברי תועבה מכל סוגחפגיעה ברגשות מכל סוג שהואטפגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצריםמשדריםמבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצריפגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגםסימן מסחר,פטנטבין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לוואיאמידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות

מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכניםאלגד פיצה שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל בישום ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה

אלגד פיצה לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור

בכלל זה שומרת אלגד פיצה על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות כללי שימוש אלו, תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע באלגד פיצה בעסקיהבלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה

 
אבטחת מידע ופרטיות

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנוכדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישוםתהווה הסכמה והיתר לאלגד פיצה לעשות בהם שימושלשם מתן שירותיה באמצעות ישום זה לרבותשיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכושנועדו לשפרם

במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות אלגד פיצה ומוצריה לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי"טופס ההצטרפותשבישום

המידע אינו מועבר לכל גורם אחרלמעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראיו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד אלגד פיצה

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברתבין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זהאנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתרוכן לתלונות על הטיפול במידע באתראנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתרמר עידו שיף למייל: edo@dominos.co.il

 
זכויות 

זכויות היוצריםהקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישוםבעיצובובתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,ביישוםבקוד מחשבבקובץ גרפיבטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של אלגד פיצה בלבדאין להעתיקלהפיץלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של אלגד פיצה ובכפוף להסכמה זו אם נתנה

 סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינה של אלגד פיצה אואם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו

בשום מקרהאין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמהבכתב ומראש של בעליהם

מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר

לתשומת לבך אלגד פיצה תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום 

מסירת המידע לפרסום ,תקנה לאלגד פיצה זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שאלגד פיצה תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך

בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של הישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה. בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית לשכפללהעתיק להפיץ ולשווק את המידעלא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאלגד פיצה ו/או לכל אדם אחר

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את אלגד פיצה ולשפות אותה ו/או את עובדיהמנהליהבעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסדאבדן רווחתשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה

אלגד פיצה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימושכדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור

פטור מאחריות

פטור מאחריות כלפי אלגד פיצהמשמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה יחול גם לגבי כל חברה בתחברה מסונפתחברה קשורהבעלי מניותדירקטוריםנושאי משרה אנשי הנהלהעובדיםוכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

החברה איננה גובה דמי משלוח. למען הסדר הטובמחיר המוצר המוצג באתר כולל גם דמי משלוח ב-0 . מינימום ההזמנה במשלוח הינו 54.9 ש"ח 

תקנון מתן הטבות בסיום ההזמנה (כרטיסי גירוד) + תקנון אתר Dominoswin.co.il

1.      כל לקוח שמזמין בדומינו'ס יקבל גלויה יחד עם שקית התבלינים והמפיות ובה הפניה לאתר dominoswin.co.il – אתר ההטבות של דומינו'ס.

2.      כל לקוח אשר מעוניין לגלות את ההטבה בה זכה צריך להקליד את מספר הטלפון איתו הוא ביצע את ההזמנה.

a.       לקוח שהזמין באתר /אפליקציה – לא יקבל כרטיס גירוד באתר dominoswin שכן קיבל את ההטבה כבר בסיום תהליך ההזמנה באתר dominos.co.il. לקוח זה יקבל הודעה החושפת את ההטבה ומעדכנת שההטבה כבר נטענה באזור האישי באתר/אפליקציה.

b.      לקוח טלפון – יקבל כרטיס גירוד. בסיום הגירוד יתבקש הלקוח להירשם לאתר ולאשר קבלת דבר פרסומת (ההטבה מגיעה גם במייל), זאת על מנת לקבל את ההטבה בהתאם לכרטיס הגירוד. לאחר מימוש ההטבה, יכול הלקוח להודיע לאלגד פיצה כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת, הכל בהתאם להוראות הדין.

3.      את ההטבות ניתן לממש באתר האינטרנט או באפליקציה של דומינו'ס בקנייה הבאה לקנייה בה קיבל את ההטבה. לא ניתן לקבל את ההטבה כבר באותה ההזמנה .

4.      לא ניתן לשנות או להמיר את ההטבה שהלקוח קיבל.

5.      את ההטבה ניתן לממש במינימום הזמנה של 54.9 ₪ בהזמנה דיגיטלית באתר או באפליקציה.

6.      ההטבה לא תקפה בקנייה במקום (למעט איסוף עצמי) או באתרי השת"פ של YNET, וואלה, מאקו וSPORT5.

7.      על מנת לקבל את ההטבה למייל הלקוחות צריכים לאשר קבלת דבר פרסומת מדומינו'ס פיצה.

8.      ההטבה תקפה לתקופה של עד 60 יום מיום ההזמנה האחרונה.


בסיום תהליך ההזמנה יקבל לקוח כרטיס גירוד דיגיטלי אשר יקנה לו הטבה לקנייה הבאה (לחם שום או קלצונה). התמונות להמחשה בלבד. ברגע שלקוח גירד את הכרטיס (כל כרטיס זוכה) ידע הלקוח מה ההטבה שיקבל וההטבה תיטען באופן אוטומטי באיזור האישי באתר. על מנת לקבל את ההטבה יש לאשר קבל דבר פרסומת כדי לקבל את ההטבה למייל. כאמור, לאחר מימוש ההטבה, יכול הלקוח להודיע לאלגד פיצה כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת, הכל בהתאם להוראות הדין.תקנון מבצעי יום ראשון - סאנדיי פאנדיי
1. מבצעי סאנדיי פאנדיי תקפים לימי ראשון בלבד ומשתנים בהתאם להחלטת החברה. 
2. מבצע סאנדיי פאנדיי תוספות תקף ליום 20.08.2017 בלבד. מבצע סאנדיי פאנדיי 40% הנחה תקף ליום 23.07.2017 בלבד
3. המבצעים לסאנדיי פאנדיי תקפים להזמנה באתר ובאפליקציה של דומינו'ס בלבד. 
4. מבצעי 40% הנחה תקפים על מחירי מחירון בלבד ואין כפל מבצעים ולא ניתן לממש קופונים או הטבות. 
5. החל מתאריך 01.05.2017 מבצע 40% הנחה על כל התפריט אינו תקף על מוצרי שתייה, פיצות שף,משפחתית
M, גלידות וקיקרס.
5. מבצעי תוספות מתנה תקפים על המבצעים הרלוונטיים וניתן להזמין עד 5 תוספות לפיצה . 
6. מבצעי סאנדיי פאנדיי לא תקפים על פיצות השף אסף גרניט.

מבצע 50% הנחה ב
SMS
במסגרת המבצע ישלח הלקוח את המילה פיצה ל- SMS למספר אותו יקבל באמצעי הפרסום השונים. לאחר שליחת הSMS יקבל הלקוח לינק להרשמה של מייל ופלאפון על מנת לקבל את ההטבה של 50% הנחה על כל התפריט למעט שתייה וגלידות.. 
את ההטבה ניתן לקבל מיידית למייל איתו נרשם הלקוח. ההטבה תקפה בהתאם לתאריך המפורסם על אמצעי הפרסום השונים. ההטבה תקפה למימוש ללא כפל מבצעים דרך הדיגיטל בלבד. 
את ההטבה יקבל לקוח אשר לא רשום במאגר של דומינו'ס פיצה כלומר לקוחות שכבר רשומים לא יקבלו הטבה זו במייל. 
בעת ההרשמה מאשר הלקוח כי ניתן לפנות אליו עם דבר פרסומת דרך המייל או ה
SMS בהתאם לחוק הספאם. לא ניתן לקבל את ההטבה ללא אישור דבר פרסומת שכן הניוזלטר שנשלח מהווה דבר פרסומת. ט.ל.ח

מבצע גוגל 40% הנחה 
המבצע תקף ללחיצה על הלינק ומעבר לאתר או לאתר המותאם. אין כפל מבצעים, לא תקף על פיצות שף, גלידות, שתייה וקיקרס. בתוקף עד 31.8.17

מבצע חיפה 40% הנחה 
המבצע תקף לסניפי חיפה בהזמנה דרך האתר או האפליקציה של דומינוס עד לתאריך 17/08/17. אין כפל מבצעים או קופונים או הטבות. מינימום הזמנה 54.9 ש"ח איזור חלוקה מוגבל. לא תקף על שתייה, גלידות, קיקרס ופיצות שף. 

מבצע 1+1 תוספות

1. מבצע 1+1 על תוספות לא תקף על תוספות שכבר במבצע או חלק ממבצע מסוים. 
2. תקף לתוספת הזולה מבין השתיים. 
3. תקף בהזמנת תוספת 1 על כל הפיצה ומקבלים תוספת נוספת מתנה על כל הפיצה. 
4. במבצעי 2 פיצות ומעלה עם תוספות לא ניתן לאחד תוספות לפיצה אחת.
5. לא תקף במימוש קופונים כגון ישראכרט, קופוני מתנה, כרטיס גירוד ועוד
6. לא תקף על פיצות שף ופיצות משפחתיות
M 
  


שימוש בקופונים ומתנות - לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד בהזמנה. יש להמתין חצי שעה בין הזמנה להזמנה כאשר רוצים להשתמש ולממש 2 קופונים . לא ניתן לממש קופונים או מתנות בסכום 0 ש"ח במקביל לאחוזי הנחה באתר כגון סאנדיי פאנדיי 40%, 50% באפליקציה וכו'.

מועדי אספקת המוצרים הנם על פי המועדים הנקובים באישור ההזמנה הנשלח לצרכן במיילזמני אספקה נכונים לימי עסקים (ימים א'-ה'), ימי שישישבת,ערבי חג וימי חג.

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר ו/או המוכרים יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעוו/או אם אספקת המוצר לא הייתה בהתאם לציפויותכםבאפשרותכם להשאיר הודעה בעמוד "צור קשר" ונציגי החברה יחזרו אליכם תוך שלושה ימי עסקיםכמו כןשירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בטלפון 03-6241111 בימים א-הבין השעות 10:00-17:00.

ביטול עסקה

1.       לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרהמטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכןלמעט במקרה של פגם במוצראי התאמה או אי אספקה.

2.       בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמהאו בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבעאו כל הפרה אחרת על ידי העסקלא ייגבו דמי ביטולכספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטולהמוצר יוחזר על חשבון החברה.

 

מלאי

החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירהכאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים שאזלו במלאיאם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזלבשל נסיבות חריגותשלא היו ידועות בעת ההזמנהתודיע על כך החברה לצרכן ויאפשרו לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.


אחריות כללית בגין פעילות האתר
 

1.       האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2.       האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרהתוכנה או בקווי התקשורת,והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.


סמכויות שיפוט

בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין.

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועלבכל מקרה של פער מהותיהאתר יציין זאת במפורשאם נפלה טעות חריגהברורה על פניה ובתום לבבתאור המוצרלא יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.


כללי
 

אלגד פיצה רשאית לשנות את כללי השימושמעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש

כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום.  על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של אלגד פיצה להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחרבכל על פי שיקול דעתה

שימוש בישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר אלגד פיצה


תקנון  מבצע "בקבוק הפרס"  אוגוסט 2017

1.              הגדרות

     למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"המבצע"- מבצע הגרלות נושא פרסים בשם "בקבוק הפרס!" שבמהלכו יוגרלו 3 חופשות זוגיות ביוון ,1000 כרטיסי סרטים לסינמה סיטי ו200 כרטיסים זוגיים ללונה פארק או סופרלנד, הכל כמפורט בתקנון זה. המבצע נערך על ידי עורכת ההגרלה כהגדרתה להלן, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז – 1977 (להלן: "ההיתר הכללי").


"תקופת המבצע" – המבצע יערך בין התאריכים 09.8.2017 עד 02.09.2017, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להיתר הכללי, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

 

"החברה" ו/או "עורכת ההגרלה" – אלגד פיצה בע"מ, זכיינית דומינו'ס פיצה בישראל.

"הוראות התחרות"- ההוראות המופיעות בתקנון זה.

"זכות השתתפות"- זכות השתתפות בתחרות מוקנת לכל משתתף במבצע כהגדרתו להלן, אם עמד בכל תנאי תקנון זה.

"משתתף"     כל אדם בגיר אשר רכש לפחות ארוחה אחת מרשת דומינו'ס פיצה, הזין את פרטיו האישיים ומספר הזמנה לאתר אינטרנטי ייעודי למבצע ואשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כמפורט בתקנון זה. למען הסר ספק, חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף במבצע זה.

" אתר אינטרנט ייעודי למבצע "
- מיניסייט שכתובתו
 www.dominos-summer.mdigital.co.il

"המפקח" –  רו"ח אילן שגב.
המפקח יהיה רשאי לטפל בפניות המשתתפים, להכריע בכל מחלוקת בינם לבין עורכת ההגרלה, אי הבנה, ספק או כל דבר אחר ובכלל זה פרשנות התקנון.

 

"מספר הזמנה" - מספרה של חשבונית הקנייה אשר מצוין עליה, אותו מזין המשתתף במיניסייט לצורך השתתפות בהגרלה.

 

" ארוחה "- ארוחה הכוללת לפחות פיצה אחת ובקבוק שתיה קלה משפחתי ממוצרי החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ("החברה המרכזית"): "קוקה-קולה", "דיאט קוקה-קולה", "קוקה –קולה זירו", "פאנטה", "ספרייט", "ספרייט זירו", "פיוז-טי", משקאות ממותג "פריגת", ומשקאות ממותג "נביעות".

"הפרסים"                   

1.      פרס ראשון - שובר למימוש חופשה בשווי של עד 5,000 ₪ (כולל מע"מ). השובר יימסר לזוכה והפרס יסופק ע"י ספק הפרס "סיגנל טורס" בלבד ובאחריותו הבלעדית (להלן: "ספק הפרס"). השובר ניתן למימוש עד ולא יאוחר מאריך 31.3.2018, בהתאם למלאי החופשות הזמין אצל ספק הפרס במועד המימוש, ללא כפל מבצעים ו/או הטבות נוספות. השובר מיועד לשימוש חד פעמי, הינו אישי ואינו ניתן להעברה . המימוש תקף עם הצגת שובר מקורי, צילום דרכון עד ה – 2017.12.13 .  ההפרש ישולם ע"י הנוסע לפי שער הדולר, נכון ליום ביצוע התשלום.

חופשת הפרס אינה כוללת:

1.       ביטוח נסיעות לחו"ל.

2.       הסעדה.

3.       הארכת שהות מעבר לתאריכים שאותם יתאם ספק הפרס.

4.       נסיעה הלוך ושוב אל ומשדה התעופה בן גוריון.

5.       נסיעה הלוך ושוב אל ומשדה התעופה בחו"ל אל המלון בחו"ל (במדינה בה תתבצע השהייה).

6.       הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת אשר אינה מצוינת במפורש בתקנון זה.

פרס שני-

                                                200 כרטיסים זוגיים לבילוי בלונה פארק/ סופרלנד.

פרס שלישי-

                                                1000 כרטיסים לסרט בסינמה סיטי

"הזוכים"- מספר הזוכים בתחרות בכל פרס ופרס הינו כמספר הפרסים המוקצים כמפורט לעיל. הזוכים יוגרלו מתוך מאגר הלקוחות שהזמינו את הארוחות ותיעדו את הזמנתם באתר האינטרנטי הייעודי למבצע.

2.                     פרשנות

2.1   בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2.2     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.                     תקופת המבצע

3.1  המבצע יערך בין התאריכים 09.8.2017 עד 02.09.2017,
3.2   עורכת ההגרלה תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף או להפחית פרסים, הכול על-פי שיקול דעתה. 

4.                    התנאים להשתתפות במבצע:

4.1                           בתחרות יהיה זכאי להשתתף מי שעמד בכל התנאים הבאים:

4.1.1          הזמין  ארוחה בתקופת המבצע והזין את פרטיו לאתר אינטרנטי ייעודי למבצע.

4.1.2          יש ברשותו חשבונית מקורית.

4.2                כל משתתף רשאי לקנות מספר פעמים במהלך התקופה.  ככל שכמות ההזמנות גדלה, גדל הסיכוי לזכות.

4.3                בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת ההגרלה, תהיה עורכת ההגרלה רשאית לבטל את השתתפותו בתחרות ו/או זכייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת ההגרלה כאמור לעיל.

 

5.              השתתפות בהגרלה

5.1       השתתפות בהגרלה מותנית בהסכמת המשתתף לתקנון זה. כל פעולה שתיעשה בקשר להגרלה תהווה קבלה והסכמה של תנאי שימוש אלו.

5.2       ההשתתפות אסורה על המפקח, עורכת ההגרלה, המפרסמת וכן מנהליהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

5.3       ההגרלה תתקיים בתאריכים: 15.8.17, 22.8.17, 29.8.17, 3.9.17, עבור המשתתפים אשר השתמשו הזמינו פיצה מדומינו'ס פיצה, ואישרו את רצונם להשתתף בהגרלה, החל מתאריך 71.09.08 ועד 02.09.2017.

5.4       משתתף רשאי לעשות שימוש במספר הזמנה לצורך השתתפות בהגרלה. בעבור מספר הזמנה יחיד רשאי משתתף לזכות בפרס אחד בלבד.

5.5       למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית, בכל עת, להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע בטרם תום התקופה האמורה לעיל מכל סיבה שהיא.

6.              איך משתתפים בהגרלה

על המשתתף להיכנס אל המיניסייט, להירשם ולספק את שמו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו ומספר ההזמנה שניתן ע"י דומינו'ס פיצה.

6.1       האחריות על הקלדת הפרטים בעת הרישום, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על נוסחם ו/או הקלדתם.

6.2       המשתתף מתחייב בעצם ביצוע הליך ההרשמה הנ"ל, כולו או חלקו, כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע ו/או הליך ההרשמה.

6.3       לעניין זה מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לעיכובים כלשהם, ככל שיהיו, מכל סיבה שהיא, בהזנת הנתונים, בקבלתם ו/או בקליטתם במערכת הממוחשבת של ההגרלה.

 

7.              אופן עריכת ההגרלה

7.1       ההגרלות ייערכו בימים 15.8.17, 22.8.17, 29.8.17, 3.9.17, בסופה של כל הגרלה יעלו בגורל, מתוך מאגר מידע ממוחשב המכיל את כלל המשתתפים, בצורה אקראית ע"י תוכנת מחשב מספר משתתפים בהתאם למספר הפרסים בהגרלה באותו מועד, משתתפים שעמדו בתנאי התקנון, והם אלו שיזכו בפרסים ע"פ החלוקה הבאה, בהתאמה (להלן: "הזוכים"):

7.1.1          ביום 15.8.17 יוגרלו - חופשת הפרס(ככל שלא הוגרלה קודם לכן) , 50 כרטיסים זוגיים לסופרלנד/ לונה פארק, 250 כרטיסים לסרט.

7.1.2          ביום 22.8.17 יוגרלו - חופשת הפרס(ככל שלא הוגרלה קודם לכן) , 50 כרטיסים זוגיים לסופרלנד/ לונה פארק, 250 כרטיסים לסרט.

7.1.3          ביום 29.8.17 יוגרלו - חופשת הפרס(ככל שלא הוגרלה קודם לכן) , 50 כרטיסים זוגיים לסופרלנד/ לונה פארק, 250 כרטיסים לסרט.

7.1.4          ביום 3.9.17 יוגרלו - 250 כרטיסים זוגיים לסופרלנד/ לונה פארק, 50 כרטיסים לסרט.

7.2       תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

7.3       מובהר בזה כי ההגרלה תיערך בנוכחות המפקח או מי שהוא מינה מטעמו לצורך פיקוח על ביצוע ההגרלה כאמור.

 

8.              קבלת הפרסים

8.1       לאחר ביצוע כל ההגרלה תשלח עורכת ההגרלה הודעת זכייה בדואר אלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני של הזוכים, כפי שסיפקו בהליך ההרשמה (להלן: "הודעת זכייה").

8.2       על הזוכים להשיב להודעת הזכייה בהודעת דואר אלקטרוני חוזרת (("Reply" בתוך 10 ימים ממועד שליחת הודעת הזכייה, ולמסור את פרטיהם האישיים (שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מלאה ומספר טלפון).

8.3       לאחר קבלת ההודעה החוזרת כאמור בסעיף 6.2 לעיל, נציג עורכת ההגרלה ייצור קשר עם הזוכים, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם, לצורך תיאום מסירת הפרסים. למען הסר ספק, מסירת הפרסים תיערך במשרדי דומינו'ס פיצה על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה והזוכה מצהיר בזאת כי יתייצב לקבלת הפרס במועד האמור. בחלוף המועד שתואם עם הזוכה למסירת הפרס תצא עורכת ההגרלה ידי חובתה, בין אם התייצב הזוכה לקבלת הפרס ובין אם לאו, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

8.4       זוכה אשר לא שלח הודעת דואר אלקטרוני כאמור בסעיף 6.2 לעיל בתוך 45 ימים ממועד שליחת הודעת הזכייה ו/או לא קיבל לידו את הפרס במועד שתואם עם עורכת ההגרלה כאמור בסעיף 6.3 לעיל, לא יהיה זכאי לקבלת הפרס במועד אחר ו/או הפרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. עוד יובהר כי הפרס אינו כולל הוצאות פרטיות ו/או כל הוצאה אחרת הנוגעת הפרס.

8.5       יובהר, כי לא תתקבל טענת זוכה, לפיה לא קיבל את הודעת הזכייה כאמור בסעיף 6.1 לעיל, ובתנאי שהציגה עורכת ההגרלה רישום כלשהו כי שלחה הודעה כאמור.

8.6       יובהר, כי האחריות על מתן פרטי קשר והזדהות הינה על המשתתף, ולא תשמע כל טענה כלפי עורכת ההגרלה ו/או המפקח, מחמת טעות בפרטי זיהוי המשתתף.

8.7       עורכת ההגרלה אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של משתתף, ולא תשמע כל טענה כי ההודעה על הזכייה נשלחה לאדם שאינו הזוכה במקום לזוכה.

8.8       מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה, היה ויתברר כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.

8.9       הזכייה הפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

8.10   עורכת ההגרלה נושאת באחריות לאיכות ולטיב הפרס במסגרת מבצע זה, אך אינה אחראית למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לזוכה ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס ומימושו.

8.11   הזוכה לא יהיה רשאי לממש כפל מבצעים ו/או הנחות אשר הציעה עורכת ההגרלה ללקוחותיה.

8.12   קבלת הפרס כפופה להצגת חשבונית מקורית של רכישת הפיצה עם מספר ההזמנה כפי שהוזן כאמור בסעיף 4.2 לתקנון.

8.13   הזוכה מאשר בזאת לחברה לציין בעמוד המבצע ובכל מקום ואמצעי אחר את פרטי זכייתו בפרס, לרבות ציון שמו ותמונתו. כמו כן מאשר המשתתף כי ידוע לו ואין לו התנגדות לכך שזכייתו בפרס במסגרת הפעילות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של החברה, ובהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות ברדיו ובעיתונות ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר.

8.14            עורכת ההגרלה אינה מתחייבת לתיאום מועד מסירת הפרס לתאריך או שעה מסוימת אשר בה יחפוץ הזוכה, אלא לתאריך ושעה מתואמים בין עורכת ההגרלה והזוכה בפרס.

8.15            לא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.

8.16            בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.              כללי

9.1                עורכת ההגרלה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לטיב ו/או לרמת ו/או לאיכות חבילת הנופש על כל רכיביה – הטיסות, האירוח במלון, כמו גם לא לטיב ו/או איכות כרטיסי הסרט/ אטרקציות מעבר לאחריות הניתנת על ידי ספקי השירותים או המוצרים הנ"ל, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו לצרכן ו/או למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות ו/או קלקולים במוצרים כאמור.

9.2                למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה עורכת ההגרלה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע, הפרסים העומדים לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במבצע.

9.3                כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל  אחריותו בלבד. מנהל המבצע יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכים ו/או ניכוי מס במקור. עורכת ההגרלה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

9.4                עורכת ההגרלה רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, פרסים וזכויות, צורת החלוקה של הפרסים וגודלם ו/או של הזכיות ובלבד שתעשה זאת לפחות 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.

9.5                תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה. ניתן לעיין בתקנון בתיאום מראש.

9.6                ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי עורכת  ההגרלה ועובדי זכייניה, עובדי משרד הפרסום ועובדי משרד יחסי הציבור וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, זכייניהם ובני משפחותיהם של כל  הנזכרים לעיל .

בהצלחה

 

ט.ל.ח


ט.ל.ח 

 

* התמונות להמחשה בלבד