תקנון אתר

מבוא

חברת אלגד פיצה בע"מ, ח.פ. 513523720 ( להלן: "החברה") שכתובתה קרליבך 1 תל אביב-יפו, הינה המפעילה של אתר האינטרנט "http://www.dominos.co.il/" (להלן: "האתר ו/או הישום").


תנאי השימוש

השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שיחולו על שימוש בישומים, כפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 

להלן יובאו בפניכם כללי השימוש בישום. נא קראו אותם בתשומת לב והקפדה. שימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין

הפרתם הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישום, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים, נגדכם בין על ידי אלגד פיצה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחר, על כן נא הקפידו לקיים את הכללים - לטובת כולנו

 לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד, כמובן, לגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה

תכולת היישום

הישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק : מלל , ידיעות , דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן "תכנים"). 

יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי אלגד פיצה כשירות לציבור, הפניות לישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים") כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליות, פורומים, "צ'אטים", ישומים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 

מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת

מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו בישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו

קישורים המופעים בישום, נכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לו, אלגד פיצה לא תהא אחראית בשום דרך לישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות הישומים להם יפנו קישורים

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישום, על אחריות המשתמש בלבד. אלגד פיצה אינה מתחיבת לפקח על פורמים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשוב דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמש, קורא, או כל אדם אחר 

אלגד פיצה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום , תכניו , הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו

הגבלות שימוש

להזכירכם - שימוש בישום מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם

לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסורים. אין בפירוט כדי להוות רשימה ממצה, ואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגורע מהכלל

איסור על שימוש בלתי חוקי - שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה

שימוש אישי בלבד - הישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקרים, למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים,הפצת "מכתבי שרשרת" וכו'. 

איסור על העתקה - חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפול, שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה וכו' של תכנים שמופיעים בישום, בין שנמסרו על ידי אלגד פיצה ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת הישום

איסור על שימוש - חל איסור על מכירה, השכרה, הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירה, שכירות או בכל דרך אחרת

איסור על הכנסת שינויים - חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישום, תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו

 איסור על פגיעה בישום , תכניו חל איסור מפורש לשגר לישום קבצים, אשר עלולים לפגוע בישום, ו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 

הגבלות שימוש בפורומים 

שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותו, אלגד פיצה אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם

 כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד

על השימוש בפורומים כמו על השימוש בישום כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדין. לשם דוגמא והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים, אין בפירוט כדי לגורע מהכלל

שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם

א. הפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלו. ב. הסתה ו/או המרדה. ג. סיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פלילית. ד. סיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחית. ה. שימוש בלשון הרע. ו. פגיעה בפרטיות. ז. פרסום דברי תועבה מכל סוג. ח. פגיעה ברגשות מכל סוג שהוא. ט. פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, משדרים, מבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצר. י. פגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגם, סימן מסחר, פטנט, בין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לווא. יא. מידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות

מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכנים, אלגד פיצה שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל בישום ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה

אלגד פיצה לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור

בכלל זה שומרת אלגד פיצה על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות ככללי שימוש אלו תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע באלגד פיצה בעסקיה, בלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה

 
אבטחת מידע ופרטיות

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישום, תהווה הסכמה והיתר לאלגד פיצה לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות ישום זה לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים הודעות תכתובות שאלונים בדיקות תקופתיות סקרים וכו' שנועדו לשפרם

במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות אלגד פיצה ומוצריה , לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי "טופס ההצטרפות" שבישום

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד אלגד פיצה

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, מר עידו שיף למייל: edo@dominos.co.il

 
זכויות 

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישום, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של אלגד פיצה בלבד. אין העתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של אלגד פיצה ובכפוף להסכמה זו אם נתנה

 סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינה של אלגד פיצה או, אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו

בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם

מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר

לתשומת לבך אלגד פיצה תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום

מסירת המידע לפרסום ,תקנה לאלגד פיצה זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שאלגד פיצה תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך

בכלל זה תהא אלגד פיצה תהא רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של הישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית, לשכפל, להעתיק להפיץ ולשוק את המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאלגד פיצה ו/או לכל אדם אחר

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את אלגד פיצה ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה

אלגד פיצה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהווה איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור

פטור מאחריות

פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לווא

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

החברה איננה גובה דמי משלוח. למען הסדר הטוב, מחיר המוצר המוצג באתר כולל גם דמי משלוח ב-0 . מינימום ההזמנה במשלוח הינו 54.9 ש"ח 

תקנון מתן הטבות בסיום ההזמנה (כרטיסי גירוד) + תקנון אתר Dominoswin.co.il

1.      כל לקוח שמזמין בדומינו'ס יקבל גלויה יחד עם שקית התבלינים והמפיות ובה הפניה לאתר dominoswin.co.il – אתר ההטבות של דומינו'ס.

2.      כל לקוח אשר מעוניין לגלות את ההטבה בה זכה צריך להקליד את מספר הטלפון איתו הוא ביצע את ההזמנה.

a.       לקוח שהזמין באתר /אפליקציה – לא יקבל כרטיס גירוד באתר dominoswin שכן קיבל את ההטבה כבר בסיום תהליך ההזמנה באתר dominos.co.il. לקוח זה יקבל הודעה החושפת את ההטבה ומעדכנת שההטבה כבר נטענה באזור האישי באתר/אפליקציה.

b.      לקוח טלפון – יקבל כרטיס גירוד. בסיום הגירוד יתבקש הלקוח להירשם לאתר ולאשר קבל דבר פרסומת (ההטבה מגיעה גם במייל)

3.      את ההטבות ניתן לממש באתר האינטרנט או באפליקציה של דומינו'ס בקנייה הבאה לקנייה בה קיבל את ההטבה. לא ניתן לקבל את ההטבה כבר באותה ההזמנה .

4.      לא ניתן לשנות או להמיר את ההטבה שהלקוח קיבל.

5.      את ההטבה ניתן לממש במינימום הזמנה של 54.9 ₪ בהזמנה דיגיטלית באתר או באפליקציה.

6.      ההטבה לא תקפה בקנייה במקום (למעט איסוף עצמי) או באתרי השת"פ של YNET, וואלה, מאקו וSPORT5.

7.      על מנת לקבל את ההטבה למייל הלקוחות צריכים לאשר קבלת דבר פרסומת מדומינו'ס פיצה.

8.      ההטבה תקפה לתקופה של עד 60 יום מיום ההזמנה האחרונה.


בסיום תהליך ההזמנה יקבל לקוח כרטיס גירוד דיגיטלי אשר יקנה לו הטבה לקנייה הבאה (לחם שום או קלצונה). התמונות להמחשה בלבד. ברגע שלקוח גירד את הכרטיס (כל כרטיס זוכה) ידע הלקוח מה ההטבה שיקבל וההטבה תיטען באופן אוטומטי באיזור האישי באתר. על מנת לקבל את ההטבה יש לאשר קבל דבר פרסומת כדי לקבל את ההטבה למייל. 

תקנון מבצעי יום ראשון - סאנדיי פאנדיי
1. מבצעי סאנדיי פאנדיי תקפים לימי ראשון בלבד ומשתנים בהתאם להחלטת החברה. 
2. מבצע סאנדיי פאנדיי תוספות תקף ליום 13.11.2016 בלבד. מבצע סאנדיי פאנדיי 40% הנחה תקף ליום 19.03.2017 בלבד
3. המבצעים לסאנדיי פאנדיי תקפים להזמנה באתר ובאפליקציה של דומינו'ס בלבד. 
4. מבצעי 40% הנחה תקפים על מחירי מחירון בלבד ואין כפל מבצעים ולא ניתן לממש קופונים או הטבות. 
5. החל מתאריך 01.05.2017 מבצע 40% הנחה על כל התפריט אינו תקף על מוצרי שתייה, פיצות שף,משפחתית M, גלידות וקיקרס.
5. מבצעי תוספות מתנה תקפים על המבצעים הרלוונטיים וניתן להזמין עד 5 תוספות לפיצה . 
6. מבצעי סאנדיי פאנדיי לא תקפים על פיצות השף אסף גרניט.

מבצע 50% הנחה בSMS
במסגרת המבצע ישלח הלקוח את המילה פיצה ל- SMS למספר אותו יקבל באמצעי הפרסום השונים. לאחר שליחת הSMS יקבל הלקוח לינק להרשמה של מייל ופלאפון על מנת לקבל את ההטבה של 50% הנחה על כל התפריט למעט שתייה וגלידות.. 
את ההטבה ניתן לקבל מיידית למייל איתו נרשם הלקוח. ההטבה תקפה בהתאם לתאריך המפורסם על אמצעי הפרסום השונים. ההטבה תקפה למימוש ללא כפל מבצעים דרך הדיגיטל בלבד. 
את ההטבה יקבל לקוח אשר לא רשום במאגר של דומינו'ס פיצה כלומר לקוחות שכבר רשומים לא יקבלו הטבה זו במייל. 
בעת ההרשמה מאשר הלקוח כי ניתן לפנות אליו עם דבר פרסומת דרך המייל או הSMS בהתאם לחוק הספאם. לא ניתן לקבל את ההטבה ללא אישור דבר פרסומת שכן הניוזלטר שנשלח מהווה דבר פרסומת. ט.ל.ח

מבצע גוגל 40% הנחה 
המבצע תקף ללחיצה על הלינק ומעבר לאתר או לאתר המותאם. אין כפל מבצעים, לא תקף על פיצות שף, גלידות, שתייה וקיקרס. בתוקף עד 31.3.17

מבצע 1+1 תוספות

1. מבצע 1+1 על תוספות לא תקף על תוספות שכבר במבצע או חלק ממבצע מסוים. 
2. תקף לתוספת הזולה מבין השתיים. 
3. תקף בהזמנת תוספת 1 על כל הפיצה ומקבלים תוספת נוספת מתנה על כל הפיצה. 
4. במבצעי 2 פיצות ומעלה עם תוספות לא ניתן לאחד תוספות לפיצה אחת.
5. לא תקף במימוש קופונים כגון ישראכרט, קופוני מתנה, כרטיס גירוד ועוד
6. לא תקף על פיצות שף ופיצות משפחתיות M 
 
מבצע 20 ש"ח מתנה בתשלום פייפאל

 1. המבצע בתוקף עד 22.6.17 או עד גמר המלאי של 5000 שוברים. כל הקודם זוכה

2. קבלת הקוד שובר אינה מבטיחה קבלת הנחה אלא רק אישור בפועל במעמד ההזמנה.
3. למשלמים באמצעות פייאפל בלבד. 
4. מינימום הזמנה לאחר הנחה 35 ש"ח 
5. המבצע תקף למימוש באתר דומינו'ס ובאפליקציות האייפון והאנדרואיד
6. אזור החלוקה מוגבל 
7. יש כפל מבצעים (למעט מבצע סאנדיי פאנדיי 40% הנחה ). אין כפל הטבות, פיצויים ומתנות.
8. הרישום/תשלום באמצעות PayPal כפוף לתנאי השימוש של PayPal  

שימוש בקופונים ומתנות - לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד בהזמנה. יש להמתין חצי שעה בין הזמנה להזמנה כאשר רוצים להשתמש ולממש 2 קופונים . לא ניתן לממש קופונים או מתנות בסכום 0 ש"ח במקביל לאחוזי הנחה באתר כגון סאנדיי פאנדיי 40%, 50% באפליקציה וכו'.

מועדי אספקת המוצרים הנם על פי המועדים הנקובים באישור ההזמנה הנשלח לצרכן במייל. זמני אספקה נכונים לימי עסקים (ימים א'-ה'), ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר ו/או המוכרים יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם אספקת המוצר לא הייתה בהתאם לציפויותכם, באפשרותכם להשאיר הודעה בעמוד "צור קשר" ונציגי החברה יחזרו אליכם תוך שלושה ימי עסקים. כמו כן, שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בטלפון 03-6241111 בימים א-ה' בין השעות 10:00-17:00.

ביטול עסקה

  1. לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרה, מטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכן, למעט במקרה של פגם במוצר, אי התאמה או אי אספקה.

  2. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת על ידי העסק, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה.

 

מלאי

החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים שאזלו במלאי. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן ויאפשרו לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.


אחריות כללית בגין פעילות האתר
 

  1. האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  2. האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.


סמכויות שיפוט

בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין.

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, האתר יציין זאת במפורש. אם נפלה טעות חריגה, ברורה על פניה ובתום לב, בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.


כללי
 

אלגד פיצה רשאית לשנות את כללי השימוש, מעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש

כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום.  על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של אלגד פיצה להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל על פי שיקול דעתה

שימוש בישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר אלגד פיצה

שת"פ כרטיס זוגי לסרט "קונג אי הגולגולת".

1.      תקופת הפעילות – 05.03.17 – 11.03.17

a.       05.03.17 – במסגרת סאנדיי פאנדיי באתר ובפאליקציה כל מי שרוכש הזמנה במינימום של 54.9 ₪ מקבל כרטיס זוגי לסרט קונג.

b.      06-11.03.17 – כל מי שרוכש את מבצע 2 משפחתיות + 2 תוספות + נלווה + שתייה ב- 135 ₪ יקבל כרטיס זוגי לסרט קונג.

2.      אופן קבלת הכרטיסים –

a.       הכרטיסים הינם "כרטיס דיגיטלי" אשר מתקבל כדיוור אלקטרוני עם קוד קופון להזמנה באתר גלובוס.

b.      על מנת לקבל את קוד הקופון לכרטיס הזוגי הלקוח חייב לאשר קבלת דבר פרסומת בסיום ההזמנה. ללא אישור זה לא נוכל לפנות אל הלקוח עם דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק הספאם.

c.       את קוד הקופון לכרטיס הזוגי מקבלים 24 שעות לאחר ההזמנה (בימים חמישי- שישי- שבת 9-11.3 הדיוור יתקבל ביום ראשון 12.3.17).

3.      אופן מימוש הכרטיס הזוגי –

a.       את הכרטיסים ניתן לממש באתר גלובוס או בקופות בהתאם לתקנון גלובוס. הקרנת הבכורה היא ב9.3.17 באולמות הקולנוע של גלובוס.

4.      עד גמר המלאי. מלאי מקסימלי של 3000 כרטיסים זוגיים. המבצע תקף במשלוח ובאיסוף עצמי מהסניף בקנייה בדיגיטל ברכישת ארוחת קונג ב-135 ש"ח 

 

5.      תקף להזמנה באתר או באפליקציה בלבד. 

* התמונות להמחשה בלבד