תנאי שימוש

  

אלגד פיצה בע"מ זכיינית בלעדית להפעלת רשת חנויות "דומינו'ס - פיצה" בישראל משיקה בזאת אפליקציית אייפון (להלן :"היישום.)" 
השימוש ביישום כפוף להסכמתכם לעשות בה שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שיחולו על שימוש ביישומים, כפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 
להלן יובאו בפניכם כללי השימוש ביישום. נא קראו אותם בתשומת לב והקפדה. שימוש ביישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין. 
הפרתם הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם ביישום, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים, נגדכם בין על ידי אלגד פיצה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחר, על כן נא הקפידו לקיים את הכללים - לטובת כולנו. 
לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד, כמובן, לגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה. 

 

תכולת היישום 

יישום זו מכילה או עתידה להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק : מלל , ידיעות , דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן "תכנים"). 
יתכן כי תמצא ביישום תכנים שימסרו על ידי אלגד פיצה כשירות לציבור, הפניות לאתרים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים") כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליות, פורומים, "צ'אטים", אתרים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 
מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. 
מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו ביישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו. 
קישורים המופעים ביישום, נכללים בה לנוחות המשתמש וכשירות לו, אלגד פיצה לא תהא אחראית בשום דרך לאתרים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות האתרים להם יפנו קישורים. 
תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים ביישום, על אחריות המשתמש בלבד. אלגד פיצה אינה מתחיבת לפקח על פורמים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשוב דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמש, קורא, או כל אדם אחר 
אלגד פיצה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש ביישום , תכניו , הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג'. ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. 

 

ניהול היישום 

היישום והמידע שבו פתוח לשימושכם במצבו כפי הוא. אלגד פיצה לא תוכל להתאים שירותים או מידע לדרישות משתמשים שונים. 
אלגד פיצה שומרת על כל זכות לשנות את היישום מעת לעת , לערוך בו או בתכניו כל שינוי עיצובי, תכני ו/או אחר. 
כן שומרת אלגד פיצה על כל זכות לעשות כל שינוי אחר ביישום לרבות שינוי במבנה היישום כולו או בחלקיו, שינוי בזמינות שירותים שונים שניתנים בו בין לשם שכלולם ובין מכל טעם אחר, ובין הפסקתם הכל על פי שיקול דעתה. 
אלגד פיצה שומרת על זכות לסגור את היישום כולו ו/או חלקו בכלל ו/או לקבוצות משתמשים, ו/או להפסיק את פעולתו של היישום כולו ו/או חלקיו. 
אלגד פיצה לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך ביישום. 
בין אם ידוע לכם הדבר מניסיונכם בשימוש ביישומים ובין אם לאו, יובהר כי יתכנו תקלות ופגיעות באיכות השירות והפסקות זמניות ו/או אחרות באלו. אלגד פיצה אינה ולא תהא אחראית לאיכות השירות ולאפשרויות השימוש ביישום או לסדירות של אלו בין אם נפגמו בשל תקלות ו/או פגמים בתוכנות , בציוד קצה, בקווי תקשורת ובין מכל טעם אחר. השימוש ביישום ובמידע שבו וקליטתו באמצעות כל ציוד קצה, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה .אלגד פיצה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש ביישום , תכניו ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. 

 

 

 

הגבלות שימוש 

להזכירכם - שימוש ביישום מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם. 
לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסורים. אין בפירוט כדי להוות רשימה ממצה, ואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגורע מהכלל. איסור על שימוש בלתי חוקי - שימוש ביישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה . 

 

שימוש אישי בלבד - היישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש ביישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות ביישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקרים, למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים,הפצת "מכתבי שרשרת" וכו'. 
איסור על העתקה - חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפול, שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה וכו' של תכנים שמופיעים ביישום, בין שנמסרו על ידי אלגד פיצה ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת היישום. 
איסור על שימוש - חל איסור על מכירה, השכרה, הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהיישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירה, שכירות או בכל דרך אחרת. 
איסור על הכנסת שינויים - חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי ביישום, תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו. 
איסור על פגיעה ביישום , תכניה חל איסור מפורש לשגר ליישום קבצים, אשר עלולים לפגוע ביישום, ו/או במשתמש ביישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 

מסירת פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי 

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך ביישום, תהווה הסכמה והיתר לאלגד פיצה לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות יישום זה לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים הודעות תכתובות שאלונים בדיקות תקופתיות סקרים וכו' שנועדו לשפרם. 
פרטי כרטיס האשראי שימסרו על ידך אגב השימוש ביישום לצורך רכישה, יישמרו כברירת מחדל בזכרון היישום ע"ג ציוד הקצה, וזאת לצורך קיצור משך רכישות עתידיות באמצעות היישום. לא ניתןצ לעשות שימוש חיצוני בפרטי הכרטיס אלא באמצעות היישום. ביכולתך לבחור בעת ההזנה באופציה לפיה לא יישמרו פרטי כרטיס האשראי בזכרון היישום, וכן ביכולתך בכל עת להסיר את פרטי כרטיס האשראי מזכרון היישום.  
במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות אלגד פיצה ומוצריה , לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי "טופס ההצטרפות" שביישום. 
פרטים אישיים שמסרת יועברו לידי צד ג', אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד אלגד פיצה. 

 

זכויות יוצרים ביישום 

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת ביישום, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של אלגד פיצה בלבד. אין העתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של אלגד פיצה ובכפוף להסכמה זו אם נתנה. סימני המסחר המופיעים ביישום הם קניינה של אלגד פיצה או, אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו. 
בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שביישום אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם. מסירתו של תוכן ליישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר. 
לתשומת לבך אלגד פיצה תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת ביישום . 
מסירת המידע לפרסום ,תקנה לאלגד פיצה זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שאלגד פיצה תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך. 
בכלל זה תהא אלגד פיצה תהא רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של היישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית, לשכפל, להעתיק להפיץ ולשוק את המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך. 

 

אחריות משתמש 

משתמש שיעשה שימוש ביישום בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאלגד פיצה ו/או לכל אדם אחר. 
משתמש שיעשה שימוש ביישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את אלגד פיצה ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה. 
אלגד פיצה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה ביישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהווה איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור. 

 

פטור מאחריות 

פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לווא. 

כללי 

אלגד פיצה רשאית לשנות את כללי השימוש, מעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש. 
כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל ביישום. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד . 
מקום השיפוט הבלעדי, לכל עניין הנוגע לכללי שימוש אלו ו/או לשימוש ביישום יהא בבית משפט בעל הסמכות עניינית שמושבו שבאזור תל-אביב יפו. 
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של אלגד פיצה להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש ביישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל על פי שיקול דעתה. שימוש ביישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר אלגד פיצה

 מבוא


חברת אלגד פיצה בע"מח.פ. 513523720 ( להלן: "החברה") שכתובתה טברסקי 9 תל אביב-יפוהינה המפעילה של אפליקציית דומינו'ס בטלוויזיה של פרטנר TV - Domino's TV (להלן: "האתר ו/או הישום").


תנאי השימוש 


השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודיןכפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 

להלן יובאו בפניכם כללי השימוש בישוםנא קראו אותם בתשומת לב והקפדהשימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין

הפרת הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישוםנקיטת הליכים משפטייםו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדכם בין על ידי אלגד פיצה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחרעל כן נא הקפידו לקיים את הכללים לטובת כולנו

 לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבדהתקנון מיועדכמובןלגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה

תכולת היישום

ישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק מלל ידיעות דעותכתבותהודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן "תכנים"). 

יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי אלגד פיצה כשירות לציבורהפניות לישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים")כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליותפורומים, "צ'אטים", ישומים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 

מידע המוגש כשירות לציבורכגון אך לא רקסקריםסטטיסטיקותניתוחיםהערכותו/או מחשבונים ועזרים אחריםנמסר בלא אחריות לתוכנואין לראות במידע המלצה לפעולהאין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת

מידע מקצועי הערכות ודעותלרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטניםרואי חשבוןכלכלניםאנליסטיםרופאים מכל סוג וכן דעותתחזיות של פרשנים,פוליטיקאיםאסטרולוגיםוכיוצא בזאתשיכללו בישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו

קישורים המופעים בישוםנכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לואלגד פיצה לא תהא אחראית בשום דרך לישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהםלאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות הישומים להם יפנו קישורים

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישוםעל אחריות המשתמש בלבדאלגד פיצה אינה מתחיבת לפקח על פורומים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשום דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמשקוראאו כל אדם אחר. 

אלגד פיצה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד גככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום תכניו הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד גו/או השפעתם על תכנהחמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו

הגבלות שימוש

להזכירכם שימוש בישום מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם

לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסוריםאין בפירוט כדי להוות רשימה ממצהואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגרוע מהכלל

איסור על שימוש בלתי חוקי שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה 

שימוש אישי בלבד הישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבדאין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחראין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבותשימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשלעל ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקריםלמטרות רווח או למטרות אחרותהפצת או עריכת משחקים,הפצת "מכתבי שרשרתוכו'. 

איסור על העתקה חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפולשעתוקהעתקה ישירה ו/או עקיפה וכושל תכנים שמופיעים בישוםבין שנמסרו על ידי אלגד פיצה ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים. כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת הישום

איסור על שימוש חל איסור על מכירההשכרההפצההצגהשידור של תכנים מהישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירהשכירות או בכל דרך אחרת

איסור על הכנסת שינויים חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישוםתכניוטכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו

 איסור על פגיעה בישום תכניו חל איסור מפורש לשגר לישום קבציםאשר עלולים לפגוע בישוםו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 

הגבלות שימוש בפורומים 

שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותואלגד פיצה אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם

 כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד

על השימוש בפורומים כמו על השימוש בישום כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדיןלשם דוגמא והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים,אין בפירוט כדי מהכלל

שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם

אהפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלובהסתה ו/או המרדהגסיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פליליתדסיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחיתהשימוש בלשון הרעופגיעה בפרטיותזפרסום דברי תועבה מכל סוגחפגיעה ברגשות מכל סוג שהואטפגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצריםמשדריםמבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצריפגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגםסימן מסחר,פטנטבין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לוואיאמידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות

מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכניםאלגד פיצה שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל בישום ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה

אלגד פיצה לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור

בכלל זה שומרת אלגד פיצה על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות כללי שימוש אלו, תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע באלגד פיצה בעסקיהבלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה

 
אבטחת מידע ופרטיות

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנוכדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישוםתהווה הסכמה והיתר לאלגד פיצה לעשות בהם שימושלשם מתן שירותיה באמצעות ישום זה לרבותשיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכושנועדו לשפרם

במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות אלגד פיצה ומוצריה לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי"טופס ההצטרפותשבישום

המידע אינו מועבר לכל גורם אחרלמעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראיו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד אלגד פיצה

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברתבין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זהאנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתרוכן לתלונות על הטיפול במידע באתראנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתרמר עידו שיף למיילedo@dominos.co.il

 
זכויות 

זכויות היוצריםהקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישוםבעיצובובתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,ביישוםבקוד מחשבבקובץ גרפיבטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של אלגד פיצה בלבדאין להעתיקלהפיץלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של אלגד פיצה ובכפוף להסכמה זו אם נתנה

 סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינה של אלגד פיצה אואם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו

בשום מקרהאין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמהבכתב ומראש של בעליהם

מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר

לתשומת לבך אלגד פיצה תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום 

מסירת המידע לפרסום ,תקנה לאלגד פיצה זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שאלגד פיצה תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך

בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של הישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה. בכלל זה תהא אלגד פיצה רשאית לשכפללהעתיק להפיץ ולשווק את המידעלא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאלגד פיצה ו/או לכל אדם אחר

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את אלגד פיצה ולשפות אותה ו/או את עובדיהמנהליהבעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסדאבדן רווחתשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה

אלגד פיצה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימושכדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור

פטור מאחריות

פטור מאחריות כלפי אלגד פיצהמשמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי אלגד פיצה יחול גם לגבי כל חברה בתחברה מסונפתחברה קשורהבעלי מניותדירקטוריםנושאי משרה אנשי הנהלהעובדיםוכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

החברה איננה גובה דמי משלוח. למען הסדר הטובמחיר המוצר המוצג באפליקציה/אתר/טלוויזיה כולל גם דמי משלוח ב-0 . מינימום ההזמנה במשלוח הינו 69.9ש"ח .


תקנון מבצע 40% בdomino's TV -
1. המבצע תקף בין התאריכים 14.6.18-15.7.18
2. המבצע תקף להזמנה באפליקציה בממירי פרטנר טיוי בלבד.
3. המבצע תקף להזמנה במשלוח בלבד
4. המבצע לא תקף על קינוחי שחיתות, שתייה וגלידות ומעטפות סופרגל
5. איזור חלוקה מוגבל ו
לא ניתן לבצע הזמנה לישובים אשר זמן ההגעה אליהם, אינו מאפשר את סטנדרט האיכות לו מחויבת דומינו'ס.
6. לא כולל כפל מבצעים /הטבות/קופונים/מתנות
7. לא ניתן לממש מבצעי מונדיאל/סאנדיי פאנדיי/ אתר/ אפליקציה באפליקציית דומינו'ס טיוי

 

מבצע תוספות

 

1. מבצע תוספות לא תקף על תוספות שכבר במבצע או חלק ממבצע מסוים. 
2. תקף בהזמנת תוספת 1 על כל הפיצה . התוספת השנייה על הפיצה היא בהתאם למחירון וכן הלאה. 
4. במבצעי 2 פיצות ומעלה עם תוספות לא ניתן לאחד תוספות לפיצה אחת.
5. לא תקף במימוש קופונים כגון ישראכרט, קופוני מתנה, כרטיס גירוד ועוד
6. לא תקף על פיצות שף ופיצות משפחתיות 
M ופיצות מיקס.
7. להלן מחירון התוספות 

 

מחיר לתוספת הראשונה

מחיר לתוספת השנייה

מחיר לתוספת השלישית ומעלה

משפחתית

₪ 10

₪ 8

₪ 6

 

   

4

אישית

₪ 6

₪ 4

₪ 2

   8. תקף באתר ובאפליקציה (מובייל או טלוויזיה) בלבד. 


מועדי אספקת המוצרים הנם על פי המועדים הנקובים באישור ההזמנה הנשלח לצרכן במיילזמני אספקה נכונים לימי עסקים (ימים א'-ה'), ימי שישישבת,ערבי חג וימי חג.

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר ו/או המוכרים יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעוו/או אם אספקת המוצר לא הייתה בהתאם לציפויותכםבאפשרותכם להשאיר הודעה בעמוד "צור קשר" ונציגי החברה יחזרו אליכם תוך שלושה ימי עסקיםכמו כןשירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בטלפון 03-6241111 בימים א-הבין השעות 09:00-17:00.

ביטול עסקה

1.       לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרהמטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכןלמעט במקרה של פגם במוצראי התאמה או אי אספקה.

2.       בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמהאו בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבעאו כל הפרה אחרת על ידי העסקלא ייגבו דמי ביטולכספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטולהמוצר יוחזר על חשבון החברה.

 

מלאי

החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירהכאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים שאזלו במלאיאם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזלבשל נסיבות חריגותשלא היו ידועות בעת ההזמנהתודיע על כך החברה לצרכן ויאפשרו לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.


אחריות כללית בגין פעילות האתר
 

1.       האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2.       האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרהתוכנה או בקווי התקשורת,והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.


סמכויות שיפוט

בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין.

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועלבכל מקרה של פער מהותיהאתר יציין זאת במפורשאם נפלה טעות חריגהברורה על פניה ובתום לבבתאור המוצרלא יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.


כללי
 

אלגד פיצה רשאית לשנות את כללי השימושמעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש

כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום.  על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של אלגד פיצה להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחרבכל על פי שיקול דעתה

שימוש בישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר אלגד פיצה


* התמונות להמחשה בלבד

אנחנו מעבירים את הכסף, זה יקח כמה רגעים

אייקון טעינה

ביטול